obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a - Archív
       s Správa o VVČ 2017-2018
       s Správa o VVČ 2016-2017
       s Správa o VVČ 2015-2016
       s Správa o VVČ 2014-2015
       s Správa o VVČ 2013-2014
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm , Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI                                
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 
  
  
  
  
  
  
  
Správu  vypracovala:    Mgr.Mária Halásová, riaditeľka školy
                                         
 
 
Správa prerokovaná:   27. 08. 2014 - pedagogickými pracovníkmi školy
                                       24. 10. 2014 – v Rade školy
 
Vyjadrenie Pedagogickej rady k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014: 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa  27.08.2014 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie. 
Vyjadrenie   Rady   školy   k Správe   o výchovno   –   vzdelávacej   činnosti,  výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2013/2014: 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa 24.09.2014 prerokovala Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie.
  
  
  
                                                                                     ...........................................................
                                                                                               Mgr.Mária Halásová
                                                                                                   riaditeľka školy
 
  
S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm v Sládkovičove v školskom roku 2013/2014 
  
  
Výchovno-vzdelávacia oblasť: 
  
Škola na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopľňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
 
Na základe právoplatného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva č. 2014-4319/24474:2-10 C0 zo dňa 21.05.2014 bola vykonaná zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene názvu na:
 
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo-Diószeg
 
 

Zriaďovateľ:       Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Forma hospodárenia:              rozpočtová organizácia 
Adresa:                                     Fučíkova 425, 92521Sládkovičovo 
Telefón:                                     031/7842612  031/7841632 
E-mail:                                      riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 
  
  
  
Riaditeľka školy:                    Mgr. Mária Halásová, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa 
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:         Mgr. Csilla Tánczosová, zástupkyňa riaditeľky školy 
                                                                                              
Zástupkyňa pre MŠ:              Karolína Flaškárová 
Ekonómka :                            Mária Čanakyová 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
  
Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 
 
Rada školy:               Monika Kariková                za rodičov ZŠ, predsedníčka 
                                   Andrea Kováčová                  za rodičov ZŠ
                                   Kinga Szolga                         za rodičov ZŠ
                                   Lucia Szalayová                    za rodičov ZŠ
                                   Ing. Alexander Karsay          za MsÚ, poslanec OZ
                                   PhDr.Terézia Pethőová         za MsÚ, poslanec OZ
                                   PaedDr.Attila Takács            za MsÚ, poslanec OZ
                                   Mária Pišiová                         za MsÚ, pracovníčka MsÚ
                                   Mgr.Enikő Tyukosová          za pedagogických zamestnancov ZŠ
                                   Karolína Flaškárová              za pedagogických zamestnancov 
                                   Ján Fekete                              za nepedagogických zamestnancov ZŠ
Rada rodičov:                                                                                 a MŠ
Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.   
                                     
 
Rada rodičov:           Andrea Kováčová                za 6.triedu, predsedkyňa  
                                
                                    Mária Somogyiová/Anikó Némethová      za 9. triedu     
                                    Lívia Botlová                                             za 8.triedu
                                    Oľga Čermáková                                        za 7. triedu
                                    Agneša Tóthová/Lucia Szalayová             za 6. triedu                                               
                                    Enikő Bendeová                                        za 5. triedu
                                    Kinga Szolgaová/Edita Recsková              za 4. triedu
                                   Kristína Šoltóová                                       za 3. triedu
                                    Mária Vargová/Mária Mayer                    za 2. Triedu
                                    Adriana Garajová/Hajnalka Uherová        za 1.triedu
                                    Melita Slivková/Erika Bilická/                  za MŠ
                                    Annamária Fehérová                                 za MŠ
 
 
Metodické orgány školy - sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
1. stupeň:      Metodická združenie 1.- 4.roč. a vychovávateliek
2. stupeň:      Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
                     Predmetová komisia cudzích jazykov
                     Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu roka zasadali 3-4 krát. Práca bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, zapájanie sa do súťaží, v deviatom ročníku na prípravu Testovania-9 a matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
 
Metodické združenie roč. 1.- 4.:                       Mgr. Enikő Tyukosová, vedúca
                                                                                      +  3 učiteľky I. stupňa
                                                                                      +  2 vychovávateľky ŠKD
 
Predmetová komisia prírodné vedy:               Mgr. Adriana Molnárová, vedúca
                                                                                      + 2 učiteľky II. stupňa ZŠ
  
Predmetová komisia spoločenské vedy:          Mgr.Melinda Srejnerová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
 
Predmetová komisia jazyk a komunikácia:    Mgr.Mária Halásová, vedúca
                                                                                      + 5 učiteliek II.stupňa
  
Gremiálna rada - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. 
Členovia GR: 
                                    Mária Halásová (riaditeľka školy, vedúca PK jazyky)
                                    Csilla Tánczosová (zástupkyňa riaditeľky školy)
                                    Silvia Michaleková (výchovná poradkyňa)
                                    Enikő Tyukosová (vedúca MZ 1. - 4. ročník)
                                    Melinda Srejnerová(vedúca PK spoločensko-vedné predmety)
                                    Adriana Molnár, vedúca PK prírodovedné predmety
                                  
 Mária Čanakyová (ekonómka školy)
                                    Ján Fekete(technický úsek)
  
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady 
  
Pedagogickí a výchovní pracovníci: 
Spolu:  17                         -   4 učiteľky -  učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ –všetky kvalifikované,                                                                                                  
                                          -   4 vychovávateľky 
                                                                  1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná (na 77%,
                     úväzok doplnený hodinami tel.výchovy)
                                                                 1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná ( na 50%,
                                                                    úväzok doplnený hodinami za adm.prácu)
                                                                  1 vychovávateľka MŠ –kvalifikovaná
                                                                  1 vychovávateľka MŠ –kvalifikovaná                                
                                                                      
                                         -    9 učiteliek - všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ
                                                                   s aprobáciou:
                                                    
                                                  1 =  prírodopis – chémia - kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika – chémia– kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika - kvalifikovaná
                                                  1 =  nemecký jazyk – ruský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – hudobná výchova - kvalifikovaná
                                                  1 =  slovenský jazyk – maďarský jazyk-kvalifikovaná/na 43%/
                                                  1 =  maďarský jazyk – slovenský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  anglický jazyk –nekvalifikovaná
                                                  1 =  náboženská výchova – kvalifikovaná /na 30%/
                                                      
 Neodborne sa vyučovali predmety: 
 5. – 9. ročník: anglický jazyk, fyzika, dejepis, zemepis, občianska výchova, telesná výchova,      
                        výtvarná výchova, informatika          
Nepedagogickí zamestnanci: 
                                 1 ekonómka - kvalifikovaná / úväzok na 80%/
                                 1 školník, kurič- kvalifikácia pre plynové kotolne, elektrikár-plný úväzok
                                 2 upratovačky – plný úväzok
                                 1 upratovačka / úväzok na 80%/
  
Údaje o počte žiakov a tried:     
  
V školskom roku 2013/2014 bolo v škole zriadených: 9 tried  v postupných ročníkoch 1. – 9..
15. 09. 2013 bolo do ZŠ zapísaných 95 žiakov /zber štatistických údajov/.                       
                                                    
30.06.2013 školu navštevovalo  95 žiakov. 
Z počtu 95 žiakov 3 žiaci plnia povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole  mimo územia SR od 3.12.2012.
Z celkového počtu 95 žiakov boli 4 žiaci so ŠVVP.
                         
K 1.09.2013 bolo do 1. ročníka: 11 zapísaných žiakov      7d,     4ch. Nakoľko 1 žiak sa javil veľmi slabým, po konzultácii a vyšetrení PPP dostal odklad.  Spolu 10 žiakov.                                              
30.06.2014  ukončilo povinnú školskú dochádzku    10    žiakov.
Z toho ukončil vzdelávanie na ZŠ v nižšom ako  9. ročníku 1 žiak. /žiak ukončil 10-
ročnú povinnú školskú dochádzku/
  
                                                            
                                              
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
  
Priemer  výchovno-vzdelávacích výsledkov : 1,76                                                 
  
30.6.2014 ukončilo ZŠ spolu       žiakov   -  92  žiakov prospelo,  3 žiaci neprospeli. 
Z 3 žiakov, ktorí neprospeli:  
1 žiak bude opakovať 1. ročník
1 žiak bude opakovať 2. ročník
1 žiak bude opakovať 9. ročník
1 žiak prospel, ale ukončil PŠD na ZŠ v 8. ročníku        
5 žiaci robili opravnú skúšku 26.08.2014 s výsledkom – postúpili do    
   vyššieho ročníka    
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka  - 12. 03. 2013 písalo 10 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
                                                   Matematika      Maďarský jazyk a lit.   Slovenský jazyk a lit.
Priemerná úspešnosť školy              45,50%               47,20%                            70,50%                      
Celoslovenský priemer                    54,67%               56,35%                            67,59%
  
                                                                      
Správanie žiakov : 
  
Priemer zo správania: 1,23
 
Stupeň správania veľmi dobré /1/ :            83 žiakov
Stupeň správania uspokojivé /2/:                 4 žiaci
Stupeň správania menej uspokojivé/3/:       8 žiak
 
Zhoršená známka zo správania bola udelená týmto žiakom najmä za neospravedlnené hodiny.
V jednotlivých klasifikačných obdobiach sa jedná prevažne o tých istých žiakov, ktorým sa za porušovanie školského poriadku výchovné opatrenia stupňujú.
  
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými
normami základnej školy všeobecne.
  
Vymeškané hodiny: 
  
                                      Spolu:                          Ospravedlnené:               Neospravedlnené:
            1. polrok.:          4198                                  4011                                          187
            2. polrok:           5140                                  4636                                          504
Spolu:                            9338                                  8647                                          691 
           
Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.  
  
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania: 
  
V školskom roku 2013/2014 sa vyučovalo podľa Učebných plánov pre 1.- 9. ročník ZŠ
schválených MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9.2003. Uplatňované boli
varianty:
                 ISCED 1           -     1. a 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
                                                  program a štátny vzdelávací program
                 ISCED 2            -     5. a 9. ročník (nižšie stredné vzdelávanie): Školský
                                                  vzdelávací program a štátny vzdelávací program
                  
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:   
  
                                                             
Mgr. Katarína Baloghová (t.č.MD) -  Prípravné atestačné , Funkčné
Mgr.Mária Halásová   -  Funkčné inovačné
Mgr.Silvia Michaleková - Kvalifikačné
                                                            
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
  
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  organizovala množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme – Vyčistime si naše mesto, Deň detí, Deň Sándora Petőfiho.                                            
Prehľad aktivít v školskom roku 2013/2014 
  
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú
dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP. Dôkazom je účasť žiakov našej školy na rôznych predmetových súťažiach,  zapájanie sa do aktivít v rámci okresu, regiónu, ale aj v  Slovenskej republike  a prezentácia v zahraničí napriek každoročnému poklesu počtu žiakov v škole.
  
Predmetové a vedomostné súťaže 
 
Pytagoriáda – zo školského kola postúpilo do obvodnej súťaže 3 žiaci, z nich 2 boli  úspešní riešitelia.
            Klokan  -  celoštátna matematická súťaž, zapojených bolo 27 žiakov I. a II. stupňa,
            1 žiačka sa stala školským šampiónom.                                   
            Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny – školského  kola  v prednese    
            Poézie a prózy sa zúčastnilo 9 žiakov. Do okresného kola postúpil 1  žiak  z 5. r.
            a umiestnil sa v striebornom pásme.
           Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč“) - v súťaži nás v okresnom kole   
            reprezentovala 1 žiačka zo 6. ročníka .
           Simonyi Zsigmond helyesírási  verseny(Pravopisná súťaž Zsigmonda Simonyiho             
            PSZSS) našu školu reprezentovali 2 žiačky 8. ročníka
           Poznaj slovenskú reč- v striebornom pásme sa umiestnil žiak 8. ročníka.
           Biblická olympiáda – zúčastnilo sa jej skupina 3 žiakov. Získali 4. miesto.
           Kvíz z príležitosti Týždňa Lipóta Gregorovicsa v Jelke - zúčastnilo sa jej skupina   
           5 žiakov z 5.-9. ročníka
           Rozprávkové vretienko – Jelka - zúčastnilo sa jej skupina  4 žiakov z 1.-4. ročníka
           Rozprávkový festival – Veľké Úľany - zúčastnilo sa jej skupina  4 žiakov zo 4. r.
                       
Program bezpečnosti a prevencie – „Povedz to priamo!“ 
  
Uskutočňuje sa to najmä formou zážitkových besied, súťaží najmä v rámci Týždňa boja proti drogám, rôznych aktivít zameraných na témy týkajúce sa otázok zdravého životného štýlu. Jednotlivým témam sú pravidelne venované aj triednické hodiny, ako aj nástenka na chodbe školy.  
Tretí novembrový týždeň  - Európsky týždeň boja proti drogám. Aktivity v 1. – 9. ročníku: športové súťaže, besedy
Tematická výtvarná tvorba – plagáty, výkresy: Nikdy nezober drogu.
Svetový deň internetu - prednáška spojená s besedou 7. a 8. ročník
 
Zdravý životný štýl 
Po prvýkrát sme organizovali „Týždeň zdravého životného štýlu“ v rámci ktorého žiaci absolvovali prednášky a aktivity ako:
-  Civilizačné choroby – diabetizmus –prednáška pre 5.-9.r.- Mgr. Baloghová
-  Zdravá životospráva - beseda spojená s prednáškou pre 5.-9.r.- MUDr. Dolanová
-  Návykové látky. Vplyv drog na správanie – netradičná hodina biológie-prednáška
   pre 5.-9.ročník. – Mgr. Molnárová
-  Deň bez sladkostí
-  Deň mlieka
-  Deň zdravej desiaty
 
Kultúrne programy a podujatia organizované triedami, školou, mestom Sládkovičovo a inými organizáciami 
 
november-      Konferencia – vystúpenie bábk.sk.Diócska
december -     Tvorivé dielne a vianočný jarmok  - výroba vianočných ozdôb a dekorácií,   
                       predaj výrobkov
           Vianočný koncert v Inkubátore
                       Posedenie pri jedličke – súťaž v prestieraní spojená so zábavou
január -           Výročná schôdza Csemadoku – vystúpenie žiakov školy
február -         Karneval 1.-4.ročník
                       Valentínska párty – 5.-9.ročník   
marec -           Návšteva miestnej knižnice 1.- 9.ročník
                       Spomienková slávnosť k 15. marcu(Csemadok) – vystúpenie žiakov – literárne
                       Pásmo
apríl-              Výchovný koncert Attilu Zsapka - MŠ,1.-9.r.
máj -               Deň matiek – slávnostná akadémia s kultúrnym programom
                       Deň matiek – pre Klub seniorov - vystúpenie žiakov – literárne pásmo
                       Festival bábk.skupín Tát-Maďarsko - vystúpenie bábk.sk.Diócska- 1.miesto
                       Kuttyomfitty társulat – bábkové predstavenie pre MŠ,1.-9.r. ZŠ
jún -               Deň detí
                       Vystúpenie bábk.skupiny Diócska – Šaľa
                       Sládkovičovské dni – vystúpenie žiakov
                       Slávnosté ukončenie šk.roka – vystúpenie žiakov
           Rozlúčka deviatakov/Banket
           Rozlúčka so škôlkou
júl-                 Letný tábor
 
                                             
Ochrana a tvorba životného prostredia 
 
23.-24.september -            Separovanie odpadov: zber papiera
Aktivity ku dňu Zeme:
7.-8.apríl -                         Separovanie odpadov: zber papiera –
7.apríl                                Vyčistíme  naše mesto - skrášľovanie mesta
september – jún                Recyklohry - separovaný zber elektroodpadu      
        
  
Výlety, exkurzie a kurzy ako súčasť a doplnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 
12.-13.09.2013               Sústredenie folk.skupiny Ágacska - Jelka
27.09.2013                     Návšteva dopravného ihriska v Šali – 1.-5.ročník
02.10.2013                     Výchovný zájazd do Viedne Schönbrunn – ZOO
11.10.2013                     Ochrana človeka a prírody –  Didaktické hry – 1.-4.ročník
                                       Ochrana človeka a prírody – 1.-9.ročník
11.12.2013                     Výchovný zájazd do Viedne –
                                       návšteva Domu mora – Haus des Meeres
                                       vianočné trhy – MŠ/1.-9.ročník
11.04.2014                     Návšteva dopravného ihriska v Šali – 1.-5.ročník
22.05.2014                     Návšteva Familyparku pri Neusiedl am See – Rakúsko
                                       – MŠ,1.-9.ročník
2.-6.06.2014                   Škola v prírode
17.06.2014                     Kúpalisko Vincov les Sládkovičovo – odmena za zber papiera
18.-20.06.2014               Koncoročný výlet – Liptovský Ján – 9.ročník
20.06.2014                     Koncoročný výlet – Malé Dvorníky – 1.-8.ročník
23.06.2014                     Ochrana človeka a prírody –  Didaktické hry – 1.-4.ročník
                                       Ochrana človeka a prírody – 5.-9.ročník
 
Krúžková činnosť v školskom roku 2013/2014  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Šikovné ruky  -   
5. - 9.r.    
Biblický krúžok
Zobcová flauta -
5. – 7.r.           
 
Ing.Katarína Vajdová Fekulová
Helena Dudášová
Mgr.Melinda Srejnerová

13,30 - 14,30
 
14,15 - 15,00 
13,30 - 14,15
 
ZŠ Fučíkova  
6.trieda
ZŠ Fučíkova
ZŠ Fučíkova
8.trieda 
 
Utorok 
Folklórny tanec - 5. - 9.r.   
Matematický krúžok      
Štandardné tance    - 9.r.              
Margita Karsayová  
Mgr.Adriana Molnárová  
Mgr.Csilla Hlavatá 

Mgr.Mária Halásová  
13,30 - 14,30  
   
12,15 - 13,00 

13,30 - 14,15
ZŠ Fučíkova  
6.trieda  
ZŠ ABrahámska
2.trieda
 
ZŠ Fučíkova  
chodba  
Streda 
Čítanie s porozumením - 4.r.       Športový krúžok-  
5. - 9.r.                           
Mgr. Ildikó Serczelová  
   
Mgr.Csilla Tánczosová  
12,20 - 13,10  
   
13,30 - 14,30  
  
ZŠ Abrahámska  
4.trieda  
ZŠ Fučíkova  
ihrisko  
Štvrtok 
Priatelia literatúry
5.- 9.r.
      
Folklórny tanec - 1. - 4.r                             
Mgr. Melinda Srejnerová  
    
Margita Karsayová
Mgr. Enikő Tyukosová   
  
14,30 – 15,30  
   
12,15 – 13,10   
   
ZŠ Fučíkova  
5.trieda  
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
Piatok 
Bábkarský  -   
1. - 6.r.      
Zumba –   
5.- 9.r.                             
Mgr.Silvia Brédová  
   
Mgr.Silvia Michaleková  
14,00 – 15,00  
   
13,30 – 14,30  
ZŠ Abrahámska  
3.trieda  
ZŠ Fučíkova  
chodba  
  
V krúžkoch pracovalo spolu  92 žiakov , 92 odovzdalo na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci školy pracovali v 2 až viacerých krúžkoch.
  
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
-  Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v 9-tich bežných a v jednej odbornej triede (počítačová miestnosť). V bežných triedach  je  školský  nábytok v dobrom stave. Školská družina funguje v dvoch  bežných triedach. Škola nemá  vlastnú telocvičňu, prenajímame ju od ZŠ K.Kuffnera . Máme žiacku a pedagogickú knižnicu. 
- V školskom roku 2013/2014 bola zrealizovaná výmena všetkých okien na budove ZŠ na Abrahámskej ulici.
 
 
Projekty školy 
  
Infovek
Školské ovocie - Boni fructi
Separovanie elektroodpadu - Recyklohry
Separovaný zber papiera
 
             
Z Á V E R 
 
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom roku 2014/2015 sa v budúcnosti treba zamerať na:
 
- pokračovanie v tradičných aktivitách ako sú pomoc pri čistení mesta, dni zdravej výživy, a iné
- posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, venovaniu pozornosti informovaniu detí a žiakov o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, podporovanie športových aktivít a súťaží žiakov
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia;
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí;
- motiváciu žiakov , organizovanie záujmovej činnosti a zmysluplných voľno časových aktivít, znižovanie množstva negatívnych výchovných opatrení a znížených známok zo správania udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov školy, zabezpečenie úplnej kvalifikovanosti vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov;
- omladenie kolektívu pedagogických zamestnancov školy
            - postupné doplnenie interiérového vybavenia tried
- modernizáciu technického vybavenia ZŠ
- organizovanie mimoškolských aktivít aj za účasti rodičov
- zlepšenie prezentácie školy na verejnosti
- v spolupráci so zriaďovateľom hľadanie finančných prostriedkov  na rekonštrukciu    
  školskej budovy na Abrahámskej ulici
 
 
             V Sládkovičove, 29. 09. 2014                                              Mgr.Mária Halásová           
                                                                                                                riaditeľka školy
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web