obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a - Archív
       s Správa o VVČ 2017-2018
       s Správa o VVČ 2016-2017
       s Správa o VVČ 2015-2016
       s Správa o VVČ 2014-2015
       s Správa o VVČ 2013-2014
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm , Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI                                
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
  
  
  
  
  
  
  
Správu  vypracovala:    Mgr.Mária Halásová, riaditeľka školy
                                         
 
 
Správa prerokovaná:   27. 08. 2015 - pedagogickými pracovníkmi školy
                                       05. 10. 2015 -  v Rade školy
 
Vyjadrenie Pedagogickej rady k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015: 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa  27.08.2015 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie. 
Vyjadrenie   Rady   školy   k Správe   o výchovno   –   vzdelávacej   činnosti,  výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015: 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa  05.10.2015 prerokovala Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú  berie na vedomie                       
  
  
  
                                                                                     ...........................................................
                                                                                               Mgr.Mária Halásová
                                                                                                   riaditeľka školy
 
  
S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm v Sládkovičove v školskom roku 2014/2015 
  
  
Výchovno-vzdelávacia oblasť: 
  
Škola na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopľňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
 
Na základe právoplatného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva č. 2014-4319/24474:2-10 C0 zo dňa 21.05.2014 bola vykonaná zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene názvu na:
 
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo-Diószeg
 
 

Zriaďovateľ:       Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Forma hospodárenia:              rozpočtová organizácia 
Adresa:                                     Fučíkova 425, 92521Sládkovičovo 
Telefón:                                     031/7842612  031/7841632 
E-mail:                                      riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 
  
  
  
Riaditeľka školy:                    Mgr. Mária Halásová, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa 
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:         Mgr. Csilla Tánczosová, zástupkyňa riaditeľky školy 
                                                                                              
Zástupkyňa pre MŠ:              Karolína Flaškárová 
Ekonómka :                            Mária Čanakyová 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
  
Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 
 
Rada školy: 
                                     
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Zvolený/delegovaný za  
Kinga Szolgová 
predsedkyňa  
za rodičov ZŠ 
Andrea Kováč 
člen 
za rodičov ZŠ 
Eleonóra Reisingerová                        
člen 
za rodičovZŠ 
Melitta Slivková         
člen 
za rodičov MŠ 
Ing. Alexander Karsay           
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Ing. Gabriel Krommer 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Alexander Bende 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Mária Pišiová                         
člen 
za MsÚ, pracovníčka MsÚ 
Mgr.Adriana Molnár        
člen 
za ped.  zamestnancov ZŠ 
Tünde Pappová                       
člen 
za ped.  zamestnancov MŠ 
Ján Fekete           
člen 
za neped. zamestnancov 
  
  
Rada rodičov - Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.   
                                     
 
Rada rodičov: 
             
Meno a priezvisko 
Za triedu/MŠ 
Andrea Kováčová 
8. 
Lívia Botlová 
9. 
Erika Csanakyová 
8. 
Agneša Tóthová 
7. 
Lucia Szalayová 
7. 
Eniko Bendeová 
6. 
Edita Recsková 
5. 
Kinga Szolgaová 
5. 
Kristína Šoltóová 
4. 
Mária Mayerová 
3. 
Mária Vargová 
3. 
Adriana Garajová 
2. 
Hajnalka Uherová 
2. 
Annamária Fehérová 
1. 
Mária Somogyiová 
1. 
Melitta Slivková 
 
Erika Bilická 
 
Katarína Krommerová 
 
Metodické orgány školy - sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
1. stupeň:      Metodická združenie 1.- 4.roč. a vychovávateliek
2. stupeň:      Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
                     Predmetová komisia cudzích jazykov
                     Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu roka zasadali 3-4 krát. Práca bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, zapájanie sa do súťaží, v deviatom ročníku na prípravu Testovania-9 a matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
 
Metodické združenie roč. 1.- 4.:                       Mgr. Enikő Tyukosová, vedúca
                                                                                      +  3 učiteľky I. stupňa
                                                                                      +  2 vychovávateľky ŠKD
 
Predmetová komisia prírodné vedy:               Mgr. Adriana Molnárová, vedúca
                                                                                      + 2 učiteľky II. stupňa ZŠ
  
Predmetová komisia spoločenské vedy:          Mgr. Ildikó Renczésová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
 
Predmetová komisia jazyk a komunikácia:    Mgr.Mária Halásová, vedúca
                                                                                      + 4 učiteliek II.stupňa
  
Gremiálna rada - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. 
Členovia GR: 
                                    Mária Halásová (riaditeľka školy, vedúca PK jazyky)
                                    Csilla Tánczosová (zástupkyňa riaditeľky školy)
                                    Silvia Michaleková (výchovná poradkyňa)
                                    Enikő Tyukosová (vedúca MZ 1. - 4. ročník)
                                    Ildikó Renczésová (vedúca PK spoločensko-vedné predmety)
                                    Adriana Molnár, vedúca PK prírodovedné predmety
                                  
 Mária Čanakyová (ekonómka školy)
                                    Ján Fekete(technický úsek)
  
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady 
  
Pedagogickí a výchovní pracovníci: 
Spolu:  17                         -   4 učiteľky -  učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ –všetky kvalifikované,                                                                                                  
                                          -   4 vychovávateľky 
                                                                  1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná (na 77%,
                     úväzok doplnený hodinami tel.výchovy)
                                                                 1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná ( na 50%,
                                                                    úväzok doplnený hodinami za adm.prácu)
                                                                  1 učiteľka MŠ –kvalifikovaná
                                                                  1 učiteľka MŠ –kvalifikovaná                                
                                                                      
                                         -    9 učiteliek - všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ
                                                                   s aprobáciou:
                                                    
                                                  1 =  prírodopis – chémia - kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika – chémia– kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika - kvalifikovaná
                                                  1 =  nemecký jazyk – ruský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – hudobná výchova - kvalifikovaná
                                                  1 =  slovenský jazyk – maďarský jazyk-kvalifikovaná/na 43%/
                                                  1 =  anglický jazyk – slovenský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  anglický jazyk –nekvalifikovaná
                                                  1 =  náboženská výchova – kvalifikovaná /na 30%/
                                                      
 Neodborne sa vyučovali predmety: 
 5. – 9. ročník: anglický jazyk, fyzika, dejepis, zemepis, občianska výchova, telesná výchova,      
                        výtvarná výchova, informatika          
Nepedagogickí zamestnanci: 
                                 1 ekonómka - kvalifikovaná / úväzok na 80%/
                                 1 školník, kurič- kvalifikácia pre plynové kotolne, elektrikár-plný úväzok
                                 2 upratovačky – plný úväzok
                                  
  
Údaje o počte žiakov a tried:     
  
V školskom roku 2014/2015 bolo v škole zriadených: 9 tried  v postupných ročníkoch 1. – 9..
15. 09. 2014 bolo do ZŠ zapísaných 88 žiakov /zber štatistických údajov/.                       
                                                    
30.06.2015 školu navštevovalo  87 žiakov. 
Z počtu 87 žiakov 3 žiaci plnili povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole  mimo územia SR od 3.12.2012.
Z celkového počtu 87 žiakov boli 4 žiaci so ŠVVP.
                         
K 1.09.2015 bolo do 1. ročníka: 10 zapísaných žiakov       3d,     7ch.
30.06.2015  ukončilo povinnú školskú dochádzku    12    žiakov.
Z toho ukončili 2 žiaci 10 - ročnú povinnú školskú dochádzku.
  
                                                            
                                              
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
  
Priemer  výchovno-vzdelávacích výsledkov : 1,75                                                 
  
30.6.2015 ukončilo ZŠ spolu  87     žiakov   -  81  žiakov prospelo,  6 žiakov neprospelo. 
Zo 6 žiakov, ktorí neprospeli:  
2 žiaci budú opakovať 1. ročník
4 žiaci robili opravnú skúšku 26.08.2015 s výsledkom – postúpili
do vyššieho ročníka    
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka  -  15. 04. 2015 písalo 11 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
                                                   Matematika      Maďarský jazyk a lit.   Slovenský jazyk a lit.
Priemerná úspešnosť školy              55,50%               68,80%                            84,00%                      
Celoslovenský priemer                    52,68%               63,77%                            68,00%
  
                                                                      
Správanie žiakov : 
 
Stupeň správania veľmi dobré /1/ :            69 žiakov
Stupeň správania uspokojivé /2/:               14 žiakov
Stupeň správania menej uspokojivé/3/:       3 žiaci
Stupeň správania neuspokojivé/4/:              1 žiak
 
Zhoršená známka zo správania bola udelená týmto žiakom najmä za neospravedlnené hodiny.
V jednotlivých klasifikačných obdobiach sa jedná prevažne o tých istých žiakov, ktorým sa za porušovanie školského poriadku výchovné opatrenia stupňujú.
  
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými
normami základnej školy všeobecne.
  
Vymeškané hodiny: 
  
Spolu:    10703                 Ospravedlnené:  9903             Neospravedlnené:  800
                                                                                                               
           
Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.  
  
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania: 
  
V školskom roku 2014/2015 sa vyučovalo podľa Učebných plánov pre 1.- 9. ročník ZŠ
schválených MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9.2003. Uplatňované boli
varianty:
                 ISCED 1           -     1. a 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
                                                  program a štátny vzdelávací program
                 ISCED 2            -     5. a 9. ročník (nižšie stredné vzdelávanie): Školský
                                                  vzdelávací program a štátny vzdelávací program        
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:   
  
                                                             
Mgr. Katarína Baloghová (t.č.MD) -  Prípravné atestačné , Funkčné
                                                          - Špecializačné- Použitie digitálnych mobilných zariadení
Mgr.Silvia Michaleková – Kvalifikačné – Anglický jazyk
Mgr.Mária Halásová     -  Funkčné inovačné
                                      - Špecializačné  - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
Mgr. Enikő Tyukosová  - Špecializačné   - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                  -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
Mgr. Silvia Brédová      - Špecializačné   - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                  -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Csilla Hlavatá      - Špecializačné   - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                 -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Ildikó Serczelová- Špecializačné   - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Adriana Molnár- Špecializačné   - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                              -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Melinda Srejnerová- Špecializačné - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                  -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Katarína Fekulová Vajdová- Špecializačné - Použitie digitálnych mobilných zariadení
                                                                     -  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
 
Mgr. Csilla Tánczosová  - Špecializačné  - Použitie digitálnych mobilných zariadení
 
                                                            
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
  
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  organizovala množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme – Vyčistime si naše mesto, Deň detí, Deň poézie
                                            
Prehľad aktivít v školskom roku 2014/2015 
  
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú
dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP. Dôkazom je účasť žiakov našej školy na rôznych predmetových súťažiach,  zapájanie sa do aktivít v rámci okresu, regiónu, ale aj v  Slovenskej republike  a prezentácia v zahraničí napriek každoročnému poklesu počtu žiakov v škole.
  
Predmetové a vedomostné súťaže 
 
Pytagoriáda – zo školského kola postúpilo do obvodnej súťaže 3 žiaci, z nich 3 boli  úspešní riešitelia.
            Klokan  -  celoštátna matematická súťaž, zapojených bolo 23 žiakov I. a II. stupňa,
            1 žiak sa stal školským šampiónom.                                   
            Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny – školského  kola  v prednese    
            Poézie a prózy sa zúčastnilo 9 žiakov. Do okresného kola postúpili 4 žiaci – 3 žiaci    
            z 1.stupňa  1 žiačka z 2.stupňa  - 2 umiestnenia  v striebornom pásme, 2 umiestnenia
            v bronzovom pásme.
            Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč“) - v súťaži nás v okresnom kole   
           reprezentovala 1 žiačka zo 7. ročníka .
           Poznaj slovenskú reč- v štátnom kole žiačka 8. Ročníka sa umiestnila na 8. mieste.
           Biblická olympiáda – zúčastnilo sa jej skupina 3 žiakov. Získali 2. miesto.
           Kvíz z príležitosti Týždňa Lipóta Gregorovicsa v Jelke - zúčastnilo sa jej skupina   
           5 žiakov z 5.-9. ročníka
           Rozprávkové vretienko – Jelka - zúčastnilo sa jej skupina  4 žiakov z 1.-4. ročníka
           Vedomostný kvíz – Veľké Úľany - zúčastnilo sa jej skupina  4 žiakov z 2. stupňa
           Výtvarné súťaže – Integráčik–ocenené 2 žiačky, Môj svet -  1 žiačka 2. miesto
           Medzinárodná súťaž bábk. skupín Veszprém – vystúpenie bábk. skupiny Diócska –
           1. miesto/ ocenenie publika
                       
Program bezpečnosti a prevencie – „Povedz to priamo!“ 
  
Uskutočňuje sa to najmä formou zážitkových besied, súťaží najmä v rámci Týždňa boja proti drogám, rôznych aktivít zameraných na témy týkajúce sa otázok zdravého životného štýlu. Jednotlivým témam sú pravidelne venované aj triednické hodiny, ako aj nástenka na chodbe školy.  
Červené stužky – prednáška 6.-9.r.  
Tretí novembrový týždeň  - Európsky týždeň boja proti drogám. Aktivity v 1. – 9. ročníku: športové súťaže, besedy
Tematická výtvarná tvorba – plagáty, výkresy: Nikdy nezober drogu.
Svetový deň internetu - prednáška spojená s besedou 7. a 8. ročník
 
Zdravý životný štýl 
  
23. 10.-4.11. 2014 sme organizovali „Týždeň zdravého životného štýlu“ v rámci ktorého žiaci absolvovali prednášky a aktivity ako:
-  Civilizačné choroby – diabetizmus –prednáška pre 5.-9.r.- Mgr. Baloghová
-  Zdravá životospráva - beseda spojená s prednáškou pre 5.-9.r.- MUDr. Dolanová
-  Návykové látky. Vplyv drog na správanie – netradičná hodina biológie - prednáška
   pre 5.-9.ročník. – Mgr. Molnárová
-  Deň bez sladkostí
-  Deň mlieka
-  Deň zdravej desiaty
 
Kultúrne programy a podujatia organizované triedami, školou, mestom Sládkovičovo a inými organizáciami 
 
august -          SNP – spomienková slávnosť
september-     Holokaust  - prednáška
                       Kicsi hang – výchovný koncert
                       Európsky deň jazykov – výstava
október -        Vystúpenie bábk.sk.Diócska – Jahodná
                       Aradskí martýri – spomienková slávnosť
                       Medzinárodný deň starších osôb – vystúpenie žiakov
                       Športový deň
                       Vystúpenie bábk.sk.Diócska –Budapešť
                       Výchovný koncert Attilu Zsapka - MŠ,1.-9.r
                       Návšteva div. predstavenia Jégkirálynő pre r.1.-4.r.- DS
                       Spomienková slávnosť v mestkom cintoríne z príležitosti Vysídlenia
november-     Červené maky – návšteva cintorína, kladenie kvetín na hroby vojakov padlých
                      v 1.svetovej vojne a k pomníku pred školou
                      Návšteva div. predstavenia  A kisherceg pre r.5.-9.- DS
 
december -     Tvorivé dielne a vianočný jarmok  - výroba vianočných ozdôb a dekorácií,   
                       predaj výrobkov
           Vianočný koncert v Inkubátore
                       Posedenie pri jedličke – súťaž v prestieraní spojená so zábavou
                       Rozprávková hra Télapó és Télanyó – MŠ, 1.-4.r.
                       Mikuláš v meste – vystúpenie našich žiakov
                       Vianoce Csemadoku – vystúpenie bábk. Skup.Diócska
január -           Výročná schôdza Csemadoku – vystúpenie žiakov školy
február -         Karneval 1.-4.ročník
                       Valentínska párty – 5.-9.ročník   
marec -           Návšteva miestnej knižnice 1.- 9.ročník Noc Andersena – 16 žiakov
                       Spomienková slávnosť k 15. marcu(Csemadok) – vystúpenie žiakov – literárne
                       Pásmo
                        
apríl-              Deň poézie – netradičná hodina literatúry
                       Návšteva div. predstavenia  Légy jó mindhalálig pre r.5.-9.- DS
                       Návšteva div. predstavenia  Békakirály pre r.1.-4.- DS
                       Stavanie mája – vystúpenie detí MŠ
 
máj -               Deň matiek – slávnostná akadémia s kultúrnym programom
                       Deň matiek – pre Klub seniorov - vystúpenie žiakov – literárne pásmo
                       Festival bábk.skupín Nyergesújfalu -Maďarsko - vystúpenie bábk.sk.Diócska
                       Deň víťazstva nad fašizmom – spomienková slávnosť
                       Odovzdanie literárnych cien Alfonza Talamona
 
jún -               Deň detí organizovaný spolu so ZŠ Košúty
                      Medzinárodný festival bábk. skupín v Sládkovičove- org. naša škola
                      Sládkovičovské dni – vystúpenie žiakov
                      Slávnosté ukončenie šk.roka – vystúpenie žiakov
          Rozlúčka deviatakov/Banket
          Rozlúčka so škôlkou
júl-                Letný tábor
 
                                             
Ochrana a tvorba životného prostredia 
 
22.-23.september            Separovanie odpadov: zber papiera
Aktivity ku dňu Zeme:
9.-10.marec                     Separovanie odpadov: zber papiera
22.apríl                           Vyčistíme  naše mesto - skrášľovanie mesta, sadenie kríkov
2.-3. jún                          Separovanie odpadov: zber papiera
september – jún              Recyklohry - separovaný zber elektroodpadu      
        
  
  
  
Výlety, exkurzie a kurzy ako súčasť a doplnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 
 29.09.2014                   Návšteva mobilného dopravného ihriska v Sládkovičove – 1.-5.ročník
10.10. 2014                   Exkurzia na MsÚ Sládkovičovo
10.10.2014                    Výchovný zájazd do Viedne – ZOO/Prater
22.10.2014                    Ochrana človeka a prírody –  Didaktické hry – 1.-4.ročník
                                      Ochrana človeka a prírody – 1.-9.ročník - Zdravotná škola DS
05.12.2014                    Výchovný zájazd do Viedne –
                                      návšteva budovy Štátnej opery
                                      vianočné trhy – MŠ/1.-9.ročník/rodičia
28.05.2015                    Návšteva Familyparku pri Neusiedl am See – Rakúsko
                                       – MŠ,1.-9.ročník/rodičia
8.-12.06.2015                Škola v prírode
11.-14.06.2015              Koncoročný výlet – Maďarsko - Budapešť– 9.ročník
12.06.2015                    Ochrana človeka a prírody –  Didaktické hry – 1.-4.ročník
                                      Ochrana človeka a prírody – 5.-9.ročník
 
Krúžková činnosť v školskom roku 2014/2015  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Krúžok kreslenia     
Mgr. Ildikó Renczésová

13,30 - 14,30

ZŠ Fučíkova –
7. trieda  
Utorok 
Matematický krúžok     
Mgr.Csilla Hlavatá 


12,15 - 13,00 


ZŠ ABrahámska
3.trieda
 
Streda 
Dramatický  krúžok-         
Štandardné tance    - 9.r.        
Slovenský jazyk   
  
Folklórny tanec –  
1. - 4.r                                       
Mgr. Ildikó Serczelová  
   
Mgr.Mária Halásová  
 
Mgr. Ildikó Renczésová
 
Margita Karsayová
Mgr. Enikő Tyukosová   
12,20 - 13,10  
   
13,30 - 14,30  
 
 13,30 - 14,15
 
12,15 – 13,10   
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
ZŠ Fučíkova - 
chodba
ZŠ Fučíkova – 5.trieda 
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
Štvrtok 
Športový krúžok-  
5. - 9.r.    
Anglický jazyk
Mgr.Csilla Tánczosová  
 
Mgr. Ildikó Renczésová
13,30 - 14,15
  
13,30 – 14,15 
ZŠ Fučíkova  
ihrisko  
ZŠ Fučíkova
Piatok 
Bábkarský krúžok -   
1. – 7..r.      
Zumba –   5.- 9.r.                             
Mgr.Silvia Brédová  
   
Mgr.Silvia Michaleková  
14,00 – 15,00  
   
13,30 – 14,30  
ZŠ Abrahámska  
4.trieda  
ZŠ Fučíkova -   
chodba  
  
V krúžkoch pracovalo spolu  84 žiakov, 84 odovzdalo na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci školy pracovali v 2 až viacerých krúžkoch.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
-  Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v 9-tich bežných a v jednej odbornej triede (počítačová miestnosť). V bežných triedach  je  školský  nábytok v dobrom stave. Školská družina funguje v dvoch  bežných triedach. Škola nemá  vlastnú telocvičňu, prenajímame ju od ZŠ K. Kuffnera. Máme žiacku a pedagogickú knižnicu. 
 
Projekty školy 
  
Infovek
Školské ovocie - Boni fructi
Separovanie elektroodpadu - Recyklohry
Separovaný zber papiera
Nadácia Pázmány Péter
Nadácia Bethlen Gábor
Nadácia Pontis
Mesto Sládkovičovo
             
Z Á V E R 
 
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom roku 2015/2016 sa v budúcnosti treba zamerať na:
 
- pokračovanie v tradičných aktivitách ako sú pomoc pri čistení mesta, dni zdravej výživy, a iné
- posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, venovaniu pozornosti informovaniu detí a žiakov o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, podporovanie športových aktivít a súťaží žiakov
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia;
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí;
- motiváciu žiakov , organizovanie záujmovej činnosti a zmysluplných voľno časových aktivít, znižovanie množstva negatívnych výchovných opatrení a znížených známok zo správania udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov školy, zabezpečenie úplnej kvalifikovanosti vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov;
- omladenie kolektívu pedagogických zamestnancov školy
            - postupné doplnenie interiérového vybavenia tried
- modernizáciu technického vybavenia ZŠ
- organizovanie mimoškolských aktivít aj za účasti rodičov
- zlepšenie prezentácie školy na verejnosti
- v spolupráci so zriaďovateľom hľadanie finančných prostriedkov  na rekonštrukciu    
  školskej budovy na Abrahámskej ulici
 
 
  V Sládkovičove, 26. 09. 2015                                              Mgr.Mária Halásová           
                                                                                                     riaditeľka školy
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web