obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a - Archív
       s Správa o VVČ 2017-2018
       s Správa o VVČ 2016-2017
       s Správa o VVČ 2015-2016
       s Správa o VVČ 2014-2015
       s Správa o VVČ 2013-2014
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
 
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm , Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 

 

  SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI                                
V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
  
  
  
  
  

Správu  vypracovala:    Mgr.Mária Halásová, riaditeľka školy
                                         
 
 
Správa prerokovaná:       25 . 08. 2016 - pedagogickými pracovníkmi školy
                                           17. 10. 2016 -  v Rade školy
 
Vyjadrenie Pedagogickej rady k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2015/2016: 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 25. 08.2016 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie. 
Vyjadrenie   Rady   školy   k Správe   o výchovno   –   vzdelávacej   činnosti,  výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2015/2016: 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa  17.10.2016 prerokovala Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú  berie na vedomie                       
  
  
  
                                                                                     ...........................................................
                                                                                               Mgr.Mária Halásová
                                                                                                   riaditeľka školy
 
  
S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm v Sládkovičove v školskom roku 2015/2016 
  
  
Výchovno-vzdelávacia oblasť: 
  
Škola na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopľňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
 
Na základe právoplatného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva č. 2014-4319/24474:2-10 C0 zo dňa 21.05.2014 bola vykonaná zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene názvu na:
 
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo-Diószeg
 
 

Zriaďovateľ:       Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Forma hospodárenia:              rozpočtová organizácia 
Adresa:                                     Fučíkova 425, 92521Sládkovičovo 
Telefón:                                     031/7842612  031/7841632 
E-mail:                                      riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 
  
  
  
Riaditeľka školy:                    Mgr. Mária Halásová, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa 
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:         Mgr. Katarína Baloghová, zástupkyňa riaditeľky školy 
                                                                                              
Zástupkyňa pre MŠ:              Karolína Flaškárová 
Ekonómka :                            Mária Čanakyová 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
  
Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 
 
Rada školy: 
                                     
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Zvolený/delegovaný za  
Kinga Szolga 
predsedkyňa  
za rodičov ZŠ 
Andrea Kováč 
člen 
za rodičov ZŠ 
Eleonóra Reisingerová                        
člen 
za rodičov ZŠ 
Melitta Slivková         
člen 
za rodičov MŠ 
Ing. Alexander Karsay           
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Ing. Gabriel Krommer 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Alexander Bende 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Silvia Michaleková                         
člen 
za MsÚ, pracovníčka MsÚ 
Mgr.Adriana Molnár        
člen 
za ped.  zamestnancov ZŠ 
Tünde Pappová                       
člen 
za ped.  zamestnancov MŠ 
Ján Fekete           
člen 
za neped. zamestnancov 
  
Rada rodičov - Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.   
                                     
Rada rodičov: 
             
Meno a priezvisko 
Za triedu/MŠ 
Andrea Kováčová 
8. 
Erika Csanakyová  
9. 
Lívia Botlová 
8. 
Agneša Tóthová 
8. 
Lucia Szalayová 
8. 
Csilla Tánczosová 
7. 
Edita Recsková 
6. 
Kinga Szolga 
6. 
Gabriela Herczog 
6. 
Kristína Lošonská 
5. 
Adriana Szabóová 
5. 
Mária Vargová 
4. 
Mária Mayerová 
4. 
Adriana Garajová 
3. 
Annamária Fehérová 
2. 
Mária Somogyiová 
2. 
Ingrid Chudá 
1. 
Silvia Michaleková 
1. 
Melitta Slivková 
 
Erika Bilická 
 
Katarína Krommerová 
 
Metodické orgány školy - sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
1. stupeň:      Metodická združenie - 1.- 4. roč. a vychovávateľky ŠKD
2. stupeň:      Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
                     Predmetová komisia cudzích jazykov
                     Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu roka zasadali 3-4 krát. Práca bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, zapájanie sa do súťaží, v deviatom ročníku na prípravu Testovania-9 a matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
 
Metodické združenie roč. 1.- 4.:                       Mgr. Enikő Tyukosová, vedúca
                                                                                      +  3 učiteľky I. stupňa
                                                                                      +  2 vychovávateľky ŠKD
 
Predmetová komisia prírodné vedy:               Mgr. Adriana Molnárová, vedúca
                                                                                      + 2 učiteľky II. stupňa ZŠ
  
Predmetová komisia spoločenské vedy:          Mgr. Melinda Srejnerová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
 
Predmetová komisia jazyk a komunikácia:    Mgr.Mária Halásová, vedúca
                                                                                      + 4 učiteliek a 1 učiteľ II.stupňa
  
Gremiálna rada - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. 
Členovia GR: 
                                    Mária Halásová (riaditeľka školy, vedúca PK jazyky)
                                    Katarína Baloghová(zástupkyňa riaditeľky školy)
                                    Csilla Tánczosová (výchovná poradkyňa)
                                    Enikő Tyukosová (vedúca MZ 1. - 4. ročník)
                                    Melinda Srejnerová (vedúca PK spoločensko-vedné predmety)
                                    Adriana Molnár (vedúca PK prírodovedné predmety)
                                  
 Mária Čanakyová (ekonómka školy)
                                    Ján Fekete(technický úsek)
  
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady 
  
Pedagogickí a výchovní pracovníci: 
Spolu:  17                         -   4 učiteľky -  učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ –všetky kvalifikované,                                                                                                  
                                          -   4 vychovávateľky 
                                                            1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná (na 77%,
                úväzok doplnený hodinami TEV)
                                                           1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná ( na 50%,
                                                              úväzok doplnený hodinami za adm.prácu a TEV)
                                                            1 učiteľka MŠ –kvalifikovaná
                                                            1 učiteľka MŠ –kvalifikovaná                                
                                                                      
                                         -    9 učiteliek - všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ
                                                                   s aprobáciou:
                                                    
                                                  1 =  prírodopis – chémia - kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika – chémia– kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika - kvalifikovaná
                                                  1 =  nemecký jazyk – ruský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – hudobná výchova – kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – kulturológia - kvalifikovaná
                                                  1 =  slovenský jazyk – maďarský jazyk-kvalifikovaná/na 65%/
                                                  1 =  anglický jazyk – dejepis - kvalifikovaný
                                                  1 =  náboženská výchova – kvalifikovaná /na 30%/
                                                      
 Neodborne sa vyučovali predmety: 
 5. – 9. ročník: fyzika,  zemepis, občianska výchova, telesná výchova,  výtvarná výchova,    
                        informatika      
Nepedagogickí zamestnanci: 
                                 1 ekonómka - kvalifikovaná / úväzok na 80%/
                                 1 školník, kurič- kvalifikácia pre plynové kotolne, elektrikár-plný úväzok
                                 2 upratovačky – plný úväzok
                                  
  
Údaje o počte žiakov a tried:     
  
V školskom roku 2015/2016 bolo v škole zriadených: 9 tried  v postupných ročníkoch 1. – 9..
15. 09. 2015 bolo do ZŠ zapísaných 88 žiakov /zber štatistických údajov/.                       
                                                    
30.06.2016 školu navštevovalo  86 žiakov. 
Z počtu 86 žiakov 2 žiaci plnili povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole  mimo územia SR od 3.12.2012.
Z celkového počtu 86 žiakov bolo 8 žiakov so ŠVVP.
                         
K 1.09.2016 bolo do 1. ročníka: 2 zapísaných žiakov       1d,     1ch.
30.06.2015  ukončilo povinnú školskú dochádzku    6    žiakov.
                                                            
                                              
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
  
Priemer  výchovno-vzdelávacích výsledkov :  1,83                                               
  
30.6.2016 ukončilo ZŠ spolu  86     žiakov   -   68    žiakov prospelo,    16 žiakov neprospelo. 
  
Zo  16   žiakov, ktorí neprospeli:  
 5  žiakov bude opakovať ročník
     žiaci robili opravnú skúšku 26.08.2016 s výsledkom – postúpili
     do vyššieho ročníka    
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka  -  6. 04. 2016 písalo 6 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
                                 M                             MJL                       SJL                          
                         60,8%                        68,7%                    69,2% 
    SR priemer        52,8%                        64,6%                   64,2%                  
                                                                      
Správanie žiakov : 
 
Stupeň správania veľmi dobré /1/ :        74  žiakov
Stupeň správania uspokojivé /2/:             7  žiakov
Stupeň správania menej uspokojivé/3/:   3  žiaci
Stupeň správania neuspokojivé/4/:          2  žiaci
 
Zhoršená známka zo správania bola udelená týmto žiakom najmä za neospravedlnené hodiny.
V jednotlivých klasifikačných obdobiach sa jedná prevažne o tých istých žiakov, ktorým sa za porušovanie školského poriadku výchovné opatrenia stupňujú.
  
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými
normami základnej školy všeobecne.
  
Vymeškané hodiny: 
  
Spolu:  9850                    Ospravedlnené:     8899        Neospravedlnené:  951
                                                                                                               
           
Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.  
  
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania: 
  
V školskom roku 2015/2016 sa vyučovalo podľa Inovovaného učebného plánu  iŠVP platného v 1. a 5. ročníku ZŠ, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015  a  Učebných plánov pre 2.- 4. a 6. - 9. ročník ZŠ , schválených MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9.2003. Uplatňované boli varianty:
                 ISCED 1           -     1. a 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
                                                  program a štátny vzdelávací program
                 ISCED 2            -     5. a 9. ročník (nižšie stredné vzdelávanie): Školský
                                                  vzdelávací program a štátny vzdelávací program        
 
  
  
  
  
  
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:   
  
                                                             
Mgr. Katarína Baloghová  -  Prípravné atestačné
                                                           
Mgr.Mária Halásová     -   Špecializačné  - Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-
                                                                  vzdelávacích predmetov v základnej škole
Štátna školská inšpekcia  
 
V dňoch od 07.10.2015 do 09.10.2015, od 12.10.2015 do 13.10.2015 a 15.10.2015 sa konala na našej škole štátna inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie bola kontrola stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole.
ŠŠI porovnaním záverov vykonanej komplexnej inšpekcie z roku 2001/2002 zistila , že úroveň riadenia školy a podmienok výchovy a vzdelávania sa zlepšila z priemernej na dobrú, úroveň vyučovania klesla z dobrej na priemernú.(vid. Príloha č.1)
  
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
  
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  organizovala množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme – Vyčistime si naše mesto, Deň detí, Deň poézie
                                            
Prehľad aktivít v školskom roku 2015/2016 
  
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú
dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP. Dôkazom je účasť žiakov našej školy na rôznych predmetových súťažiach,  zapájanie sa do aktivít v rámci okresu, regiónu, ale aj v  Slovenskej republike  a prezentácia v zahraničí napriek každoročnému poklesu počtu žiakov v škole.
  
Predmetové a vedomostné súťaže 
 
Pytagoriáda – zo školského kola postúpilo do obvodnej súťaže 9 žiakov, z nich 6 boli  úspešní riešitelia. V okresnom kole získal 1 žiak 1. miesto.     
            Klokan  -  celoštátna matematická súťaž, zapojených bolo 23 žiakov I. a II. stupňa,
            1 žiak sa stal školským šampiónom.                                   
            Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny – školského  kola  v prednese    
            poézie a prózy sa zúčastnilo 9 žiakov. Do okresného kola postúpili 4 žiaci – 3 žiaci    
            z 1.stupňa  1 žiačka z 2.stupňa  - všetci sa umiestnili v bronzovom pásme.
            Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč“) - v súťaži nás v okresnom kole   
           reprezentovali 2 žiačky. Žiačka zo 4. ročníka postúpila do krajského kola.
           Poznaj slovenskú reč- v štátnom kole žiačky 4. ročníka a 9. ročníka sa umiestnili na   
           1. mieste.
           Biblická olympiáda – zúčastnilo sa jej skupina 3 žiakov. Získali 2. miesto
           Vedomostný kvíz – Veľké Úľany - zúčastnilo sa jej skupina  žiakov z 3. A 4. r.
           Výtvarné súťaže – Integráčik – Galanta – žiačka 8.r./ Kukkónia – žiak 1. r. - 1.miesto
           Medzinárodná súťaž bábk. skupín Veszprém – vystúpenie bábk. skupiny Diócska –
           1. miesto/ ocenenie publika
                    
 
  Program bezpečnosti a prevencie – „Povedz to priamo!“ 
  
Uskutočňuje sa to najmä formou zážitkových besied, súťaží najmä v rámci Týždňa boja proti drogám, rôznych aktivít zameraných na témy týkajúce sa otázok zdravého životného štýlu. Jednotlivým témam sú pravidelne venované aj triednické hodiny, ako aj nástenka na chodbe školy.  
Červené stužky –13.11. 2015 - prednášky – Duševné zdravie a závislosti – 7. r. 
-          HIV/AIDS – 8.r. 
-          Obchodovanie s ľuďmi – 9.r.     
Tretí novembrový týždeň  - Európsky týždeň boja proti drogám. Aktivity v 1. – 9. ročníku: športové súťaže, besedy
Tematická výtvarná tvorba – plagáty, výkresy: Nikdy nezober drogu.
Svetový deň internetu - prednáška spojená s besedou 7. a 8. ročník
 
Zdravý životný štýl 
  
09. 11.- 16.11. 2015 sme organizovali „Týždeň zdravého životného štýlu“ v rámci ktorého žiaci absolvovali prednášky a aktivity ako:
-  Civilizačné choroby – diabetizmus –prednáška pre 5.-9.r.- Mgr. Baloghová
-  Návykové látky. Vplyv drog na správanie – netradičná hodina biológie - prednáška
   pre 5.-9.ročník. – Mgr. Molnárová
-  Deň bez sladkostí
-  Deň mlieka
-  Deň zdravej desiaty
 
Kultúrne programy a podujatia organizované triedami, školou, mestom Sládkovičovo a inými organizáciami 
 
august -          SNP – spomienková slávnosť
september-     Holokaust  - prednáška
                       Európsky deň jazykov – výstava
                       Návšteva hvezdárne v Hurbanove
                       Návšteva vodného diela v Gabčíkove
október -        Aradskí martýri – spomienková slávnosť
                       Medzinárodný deň starších osôb – vystúpenie žiakov
                       Športový deň
                       Vystúpenie bábk.sk.Diócska – Dun. Streda
                       Spomienková slávnosť v mestkom cintoríne z príležitosti Vysídlenia     
 
december -     Vystúpenie tan skup. Ifjú Szivek – Bratislava – 8.- 9. r
                       Mikuláš v škole
                       Tvorivé dielne a vianočný jarmok  - výroba vianočných ozdôb a dekorácií,   
                       predaj výrobkov
           Vianočný koncert v Inkubátore
                       Posedenie pri jedličke – súťaž v prestieraní spojená so zábavou
                       Vianoce Csemadoku – vystúpenie ýiakov 1. stupňa
január -           Výročná schôdza Csemadoku – vystúpenie žiakov školy
február -         Karneval 1.-4.ročník
                        
marec -           Návšteva miestnej knižnice 1.- 9.ročník Noc Andersena – 16 žiakov
                       Spomienková slávnosť k 15. marcu(Csemadok) – vystúpenie žiakov – literárne
                       pásmo
                        
apríl-              Deň poézie – netradičná hodina literatúry
                       Návšteva div. predstavenia  A makrancos asszony és az ordog  pre r.1.-9.- DS
                       Stavanie mája – vystúpenie detí MŠ
 
máj -               Deň matiek – slávnostná akadémia s kultúrnym programom
                       Deň matiek – pre Klub seniorov - vystúpenie bábk. skup. Diócska+tanček
                       Festival bábk.skupín Nyergesújfalu -Maďarsko - vystúpenie bábk.sk.Diócska
                       Vystúpenie bábk.skup. Diócska – Pod. Biskupice
                       Gazdovské dni – vystúpenie detí MŠ
                       Deň víťazstva nad fašizmom – spomienková slávnosť
                       Odovzdanie literárnych cien Alfonza Talamona
                      Výchovný koncert – Zsuzsa Szunyog
jún -               Deň detí v Relaxe
                      Dudvážske dni – šport. súťaž
                      Dni Csemadoku – vystúpenie tan. skup. Diószeg
                      Festival bábk. skupín Podunajská jar- Dun. Streda – vyst.“Diócska“
                      Sládkovičovské dni – vystúpenie žiakov
                      Slávnosté ukončenie šk.roka – vystúpenie žiakov
          Rozlúčka deviatakov/Banket
           
júl-                Letný tábor 11.-15.07.2016
 
                                             
Ochrana a tvorba životného prostredia 
 
19..-20. október              Separovanie odpadov: zber papiera
Aktivity ku dňu Zeme:
4.-5. apríl                       Separovanie odpadov: zber papiera
22.apríl                           Vyčistíme  naše mesto – zber odpadu po celom meste
september – jún              Recyklohry - separovaný zber elektroodpadu      
        
  
  
  
Výlety, exkurzie a kurzy ako súčasť a doplnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 
 
23. 10. 2015                 Ochrana človeka a prírody –  Didaktické hry – 1.-4.ročník
03. 11. 2015                 Chemická show – 1.-4. r./ 5.-9.r.
28.2.-04.3.2016            Lyžiarsky kurz – Valaská Belá
                                      
29. 04. 2016                 Výchovný zájazd do Viedne –
                                      Návšteva Hundertwasserovho domu/Prírodovedného múzea
                                      Návšteva zábavného parku Prater – MŠ/1.-9.ročník/rodičia
26. 05.2016                   Návšteva Familyparku pri Neusiedl am See – Rakúsko
                                       – MŠ,1.-9.ročník/rodičia
16.06.2016                    Výlet do Budapešti – 8.- 9.r.
19.-23.06.2016              Škola v prírode – Vrícko
22.06.2016                    Ochrana človeka a prírody        
Koncoročné výlety – Galanta - 4.r. – 28.06.2016
                                - Čierny Brod – 2.r. – 28.06.2018
                               – Bratislava – 5.,6.,7.ročník – 20.06.2016
 
 
  
  
     
Krúžková činnosť v školskom roku 2015/2016  
  
 
Názov krúžku   
Vedúci krúžku   
Čas konania  
od - do   
Miesto konania  
Pondelok  
Šikovné ruky  -    
5. - 9.r.    
Biblický krúžok
 
Angličtina hrou – 2..r. 
Ing.Katarína Vajdová Fekulová
Mgr. Helena Dudásová
Mgr. Katarína Baloghová
 
13,30 - 14,30
 
 
14,15 - 15,00  
12,25 - 13,10  
ZŠ Fučíkova   
6.trieda
ZŠ Fučíkova
 
ZŠ ABrahámska
2.trieda
 
Utorok  
Dramatické hry – 2.r. 
Zobcová flauta   
Mgr. Ildikó Serczelová   
  
Mgr.Melinda Srejnerová 
12,15 – 13,00 
  
13,30 - 14,15 
ZŠ ABrahámska
2.trieda
 
ZŠ Fučíkova
5.trieda 
 
Streda  
Štandardné tance - 9.r.      
Matematický krúžok     
  
Priatelia literatúry
5.- 9.r.      
 
Mgr.Mária Halásová   
  
Mgr.Csilla Hlavatá 
  
  
Mgr. Katarína Baloghová 
13,30 - 14,30  
  
 12,15 - 13,00 
  
  
13,30 - 14,30 
ZŠ Fučíkova   
chodba   
ZŠ Abrahámska   
4.trieda   
  
ZŠ Fučíkova 6.r. 
Štvrtok  
Folklórny tanec –  
1. - 4.r   
Hrdinovia 5.-9.r.  
Angličtina hrou -1.r.         
Mgr. Enikő Tyukosová   
   
Mgr. Adam Jakubecz 
Mgr. Katarína Baloghová 
12,15 – 13,10   
   
14,00-14,45 
11,30- 12,15 
ZŠ Abrahámska   
1.trieda  
ZŠ Fučíkova 8.r. 
ZŠ Abrahámska   
1.trieda  
Piatok  
Bábkarský  -    
1. - 8.r.       
Zumba –    
5.- 9.r.                             
Mgr.Silvia Brédová   
    
Mgr.Silvia Michaleková   
14,00 – 15,00   
    
13,30 – 14,30   
ZŠ Abrahámska   
1.trieda   
ZŠ Fučíkova   
chodba   
  
V krúžkoch pracovalo spolu  84 žiakov, 84 odovzdalo na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci školy pracovali v 2 až viacerých krúžkoch.
  
  
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
-  Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v 9-tich bežných a v jednej odbornej triede (počítačová miestnosť). V bežných triedach  je  školský  nábytok v dobrom stave. Školská družina funguje v dvoch  bežných triedach. Škola nemá  vlastnú telocvičňu, prenajímame ju od ZŠ K. Kuffnera. Máme žiacku a pedagogickú knižnicu. 
Projekty školy 
  
Infovek
Školské ovocie - Boni fructi
Separovanie elektroodpadu - Recyklohry
Separovaný zber papiera
Nadácia Pázmány Péter
Nadácia Bethlen Gábor
Mesto Sládkovičovo
             
Z Á V E R 
  
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom roku 2015/2016 sa v budúcnosti treba zamerať na:
 
 - sústavné zvyšovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ako i komunikatívnej zložke vyučovania tohto predmetu
            - využitie osvedčených metód a foriem práce, s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov vo vyučovaní cudzích jazykov
- pokračovanie v tradičných aktivitách ako sú pomoc pri čistení mesta, dni zdravej výživy, a iné
- posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, venovaniu pozornosti informovaniu detí a žiakov o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, podporovanie športových aktivít a súťaží žiakov
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia;
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí;
- motiváciu žiakov , organizovanie záujmovej činnosti a zmysluplných voľno časových aktivít, znižovanie množstva negatívnych výchovných opatrení a znížených známok zo správania udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov školy, zabezpečenie úplnej kvalifikovanosti vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov;
- omladenie kolektívu pedagogických zamestnancov školy
            - postupné doplnenie interiérového vybavenia tried
- modernizáciu technického vybavenia ZŠ
- organizovanie mimoškolských aktivít aj za účasti rodičov
- zlepšenie prezentácie školy na verejnosti
- v spolupráci so zriaďovateľom hľadanie finančných prostriedkov  na rekonštrukciu    
  školskej budovy na Abrahámskej ulici
 
  V Sládkovičove, 25. 08. 2016                                                                                                          Mgr.Mária Halásová           
                                                                                                                          riaditeľka školy 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web