obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a - Archív
       s Správa o VVČ 2017-2018
       s Správa o VVČ 2016-2017
       s Správa o VVČ 2015-2016
       s Správa o VVČ 2014-2015
       s Správa o VVČ 2013-2014
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm , Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 

SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI                                
                   V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
  
  
  
  
  
  
  
Správu  vypracovala:    Mgr.Mária Halásová, riaditeľka školy
                                         
 
 
Správa prerokovaná:        25.08.2017 - pedagogickými pracovníkmi školy
                                               02.10.2017 -  v Rade školy
 
Vyjadrenie Pedagogickej rady k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017: 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 25.08.2017 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie. 
Vyjadrenie   Rady   školy   k Správe   o výchovno   –   vzdelávacej   činnosti,  výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017: 
Rada školy na svojom zasadnutí dňa  02.10. 2017 prerokovala Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú  berie na vedomie                       
  
  
  
 
 
 
 
  
S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm v Sládkovičove v školskom roku 2016/2017 
  
  
Výchovno-vzdelávacia oblasť: 
  
Škola na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopľňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
 
Na základe právoplatného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva č. 2014-4319/24474:2-10 C0 zo dňa 21.05.2014 bola vykonaná zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene názvu na:
 
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo-Diószeg
 
 

Zriaďovateľ: Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329, 92521Sládkovičovo

Forma hospodárenia:             rozpočtová organizácia 
Adresa:                                     Fučíkova 425, 92521Sládkovičovo 
Telefón:                                     031/7842612  031/7841632 
E-mail:                                      riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 
  
  
  
Riaditeľka školy:                    Mgr. Mária Halásová, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa 
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:         Mgr. Katarína Baloghová, zástupkyňa riaditeľky školy 
                                                                                              
Zástupkyňa pre MŠ:              Karolína Flaškárová 
Ekonómka :                             Mária Čanakyová 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
  
Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 
 
Rada školy: 
                                     
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Zvolený/delegovaný za  
Kinga Szolga 
predsedkyňa  
za rodičov ZŠ 
Andrea Kováč 
člen 
za rodičov ZŠ 
Eleonóra Reisingerová                        
člen 
za rodičov ZŠ 
Melitta Slivková         
člen 
za rodičov MŠ 
Ing. Alexander Karsay           
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Ing. Gabriel Krommer 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Alexander Bende 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Silvia Michaleková                         
člen 
za MsÚ, pracovníčka MsÚ 
Mgr.Adriana Molnár        
člen 
za ped.  zamestnancov ZŠ 
Tünde Pappová                       
člen 
za ped.  zamestnancov MŠ 
Ján Fekete           
člen 
za neped. zamestnancov 
  
Rada rodičov - Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.   
                                     
Rada rodičov: 
             
Meno a priezvisko 
Za triedu/MŠ 
Andrea Kováčová 
9. 
Lívia Botlová 
9. 
Agneša Tóthová 
9. 
Lucia Szalayová 
9. 
Gabriela Herczog 
9. 
Csilla Tánczosová 
8. 
Edita Recsková 
7. 
Kinga Szolga 
7. 
Kristína Lošonská 
6. 
Adriana Szabóová 
6. 
Mária Vargová 
5. 
Mária Mayerová 
5. 
Adriana Garajová 
4. 
Hajnalka Uherová 
4. 
Annamária Fehérová 
3. 
Mária Somogyiová 
3. 
Ingrid Chudá 
2. 
Silvia Michaleková 
2. 
Melitta Slivková 
 
Erika Bilická 
 
Katarína Krommerová 
 
Metodické orgány školy - sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
1. stupeň:      Metodická združenie - 1.- 4. roč. a vychovávateľky ŠKD
2. stupeň:      Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
                     Predmetová komisia cudzích jazykov
                     Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu roka zasadali 3-4 krát. Práca bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, zapájanie sa do súťaží, v deviatom ročníku na prípravu Testovania-9 a matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
 
Metodické združenie roč. 1.- 4.:                       Mgr. Enikő Tyukosová, vedúca
                                                                                      +  2 učiteľky I. stupňa
                                                                                      +  2 vychovávateľky ŠKD
 
Predmetová komisia prírodné vedy:               Mgr. Adriana Molnár, vedúca
                                                                                      + 2 učiteľky II. stupňa ZŠ
  
Predmetová komisia spoločenské vedy:          Mgr. Csilla Tánczosová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
 
Predmetová komisia jazyk a komunikácia:    Mgr.Mária Halásová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
  
Gremiálna rada - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. 
Členovia GR: 
                                    Mária Halásová (riaditeľka školy, vedúca PK jazyky)
                                    Katarína Baloghová (zástupkyňa riaditeľky školy)
                                    Csilla Tánczosová (výchovná poradkyňa,vedúca PK spoločensko- 
                                                                    vedné predmety))
                                    Enikő Tyukosová (vedúca MZ 1. - 4. ročník)
                                    Adriana Molnár (vedúca PK prírodovedné predmety)
                                  
 Mária Čanakyová (ekonómka školy)
                                    Ján Fekete (technický úsek)
  
  
  
  
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady 
  
Pedagogickí a výchovní pracovníci: 
Spolu:  17                         
        
                                        -   2  učiteľky MŠ –kvalifikované
                                        -   3 učiteľky -  učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ –všetky kvalifikované,                                                                                                  
                                        -   2 vychovávateľky 
                                                     1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná (na 77%,
         úväzok doplnený hodinami TEV)
                                                      1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná ( na 50%,
                                                         úväzok doplnený hodinami za adm. prácu a TEV)
                                                                                         
                                         -  10 učiteliek–všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň
                                                                   s aprobáciou:
                                                  1 =  prírodopis – chémia - kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika – chémia– kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika - kvalifikovaná
                                                  1 =  nemecký jazyk – ruský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – hudobná výchova – kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – kulturológia – kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – nemecký jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  anglický jazyk – pedagogika -  kvalifikovaná
                                                  1 =  slovenský jazyk – maďarský jazyk-kvalifikovaná/na 82%/
                                                  1 =  náboženská výchova – kvalifikovaná /na 17%/
                                                      
 Neodborne sa vyučovali predmety: 
 5. – 9. ročník: fyzika,  zemepis, občianska výchova, telesná výchova,  výtvarná výchova,    
                        informatika      
 
Nepedagogickí zamestnanci: 
                                 1 ekonómka - kvalifikovaná / úväzok na 80%/
                                 1 školník, kurič- kvalifikácia pre plynové kotolne, elektrikár-plný úväzok
                                 2 upratovačky – plný úväzok
                                  
  
Údaje o počte žiakov a tried:     
  
V školskom roku 2016/2017 bolo v škole zriadených: 8 tried, 1. a 4.r. boli spojené..
15. 09. 2016 bolo do ZŠ zapísaných 82 žiakov /zber štatistických údajov/.                       
                                                    
30.06.2017 školu navštevovalo  81 žiakov. 
Z počtu 82 žiakov 2 žiaci plnili povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole  mimo územia SR od 3.12.2012.
Z celkového počtu 82 žiakov bolo 8 žiakov so ŠVVP.
                         
K 1.09.2017 bolo do 1. ročníka: 11 zapísaných žiakov  – 6 d,  5 ch, z toho  1.09.2017 nenastúpil 1 žiak z dôvodu zmeny bydliska.
30.06.2017  ukončilo povinnú školskú dochádzku    14    žiakov.
                                                            
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
  
Priemer  výchovno-vzdelávacích výsledkov :  1,82                                              
  
30.6.2017 ukončilo ZŠ spolu  82     žiakov   -   74    žiakov prospelo,    8 žiakov neprospelo. 
  
Z  8   žiakov, ktorí neprospeli:  
 2  žiaci budú opakovať ročník
 4  žiaci robili opravnú skúšku 28.08.2017 s výsledkom – postúpili
     do vyššieho ročníka
 2  žiaci neboli klasifikovaní
 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  -  23. 11. 2016 písalo 8 žiakov 5. ročníka – všetci v riadnom termíne.
 
                                             M                             MJL                                                 
                                  60 %                           67,9%                     
    SR priemer             62,3 %                        55 %                       
 
   
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  -  5. 04. 2017 písalo 12 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
 
                                           M                             MJL                       SJL                          
                                40,4%                         50,7%                    73 % 
    SR priemer            56,4 %                        66 %                      66,1%                  
                                                                      
Správanie žiakov : 
 
Stupeň správania veľmi dobré /1/ :        64  žiakov
Stupeň správania uspokojivé /2/:             9  žiakov
Stupeň správania menej uspokojivé/3/:   7  žiaci
Stupeň správania neuspokojivé/4/:          1  žiaci
 
Zhoršená známka zo správania bola udelená týmto žiakom najmä za neospravedlnené hodiny.
V jednotlivých klasifikačných obdobiach sa jedná prevažne o tých istých žiakov, ktorým sa za porušovanie školského poriadku výchovné opatrenia stupňujú.
  
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými
normami základnej školy všeobecne.
  
Vymeškané hodiny: 
  
Spolu:  9843                    Ospravedlnené:     8648        Neospravedlnené:  1195
                                                                                                                  
Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.  
  
  
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania: 
  
V školskom roku 2016/2017 sa vyučovalo podľa Inovovaného učebného plánu  iŠVP platného v 1.,2.,5. a 6. ročníku ZŠ, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015  a  Učebných plánov pre 3.- 4. a 7. - 9. ročník ZŠ , schválených MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9.2003. Uplatňované boli varianty:
                 ISCED 1           -     1. a 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
                                                  program a štátny vzdelávací program
                 ISCED 2            -     5. a 9. ročník (nižšie stredné vzdelávanie): Školský
                                                  vzdelávací program a štátny vzdelávací program        
  
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:   
  
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických  zamestnancov
Inovačné 
Počet učiteľov 
Názov vzdelávania/Zoznam účastníkov vzdel.
6 
Kooperatívne vyučovanie
    -  Melinda Srejnerová, Csilla Hlavatá, Csilla Tánczosová, Adriana Molnár,   
       Enikő Tyukosová, Mária Halásová
1
Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno- vzdelávacích predmetov v základnej škol   
    - Mária Halásová
2
Hudobno-pohybové aktivity pre deti predšk. a mladšieho šk. veku
    -Karolína Flaškárová, Tünde Pappová
2
Projektový prístup v edukácii v materských školácH
   -Karolína Flaškárová, Tünde Pappová
 
  
Štátna školská inšpekcia  
 
V dňoch od 19.09.2016 do 20.09.2016, od 12.10.2015 do 13.10.2015 a 15.10.2015 sa konala na našej škole následná inšpekcia, kt. sa vzťahovala na komplexnú inšpekciu s číslom poverenia 2022/2015-2016, ktorá bola vykonaná v dňoch 07.10.2015 do 09.10.2015, od 12.10.2015 do 13.10.2015 a 15.10.2015 v ZŠ s MŠ SP s vjm, Fučíkova 425, Sládkovičovo.
Z 5 odporúčaní uplatnených školskou inšpekciou bolo 5 akceptovaných. Zefektívnením rozvíjania kompetencií žiakov v oblasti IKT, zaraďovaním úloh zameraných  na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov a vytváraním priestoru na sebareflexiu a hodnotenie výkonov spolužiakov na vyučovacích hodinách boli vytvorené podmienky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu vykonávaním monitoringu zameraného na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania škola vytvorila podmienky na zvýšenie ochrany žiakov pred soc. – patologickými javmi. Vzdelávaním učiteľov v oblasti FG bol vytvorený predpoklad prehlbovania ich profesijných kompetencií v tejto oblasti, zabezpečením učebných pomôcok a metodického materiálu sa zlepšili podmienky na rozvíjanie FG žiakov vo výchovno-vyučovacom procese. Obe opatrenia prijaté riaditeľkou školy na odstránenie zistených nedostatkov  boli splnené.
Realizovaním laboratórnych prác v predmete chémia v súlade so ŠkVP sa umožnilo žiakom osvojiť si zručnosti a návyky potrebné pri práci v šk. laboratóriu. Vykonaním  prvej atestácie splnila zástupkyňa riaditeľky školy podmienky určené všeobecne záväzným právnym predpisom na vykonávanie činnosti vedúceho ped. zamestnanca.
 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
  
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  organizovala množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme – Vyčistime si naše mesto, Deň detí.
                                            
Prehľad aktivít v školskom roku 2016/2017 
  
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú
dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP. Dôkazom je účasť žiakov našej školy na rôznych predmetových súťažiach,  zapájanie sa do aktivít v rámci okresu, regiónu, ale aj v  Slovenskej republike  a prezentácia v zahraničí napriek každoročnému poklesu počtu žiakov v škole.
 
September  
  
  8.IX. - Prednáška pre VII.,VIII.,IX.r. -  Holokaust – Inovatech
  9.IX. - Návšteva kúpaliska Vincov les – odmeňovaní žiaci za zber papiera
19., 20.IX. - Zber papiera - 8263 kg
28.IX. - Športový deň –zúčastnených 34 žiakov
  
Október  
 
  1.X. - Vystúpenie bábkarskej skupiny Diócska v  Jahodnej
  3.X. - Výchovný koncert  Attilu Zsapka pre deti MŠ, žiakov I.-IX.r.
  8.X. - Vystúpenie bábkarskej skupiny Diócska v  Budapešti
13.X. - Vystúpenie žiakov z príležitosti Dňa starších v budove Vysokej školy Sládkovičovo
17.X. - Jesenné tvorivé dielne - MŠ
17, 18, 19, 20.X.-  Školenie Finančná gramotnosť- II, III, IV, V .r. - 2 x 60 minút
                                                                                  VI. VII. VIII. IX.r.- 4 x 60 minút
21. X. - Ochrana človeka a prírody  pre  V.- IX. r. - teoretická časť
26.X. - Návšteva div. predstavenia  v  Dunajskej Strede - Rigócsőr királyfi - 1.-4 / MŠ
27.X. - Ochrana človeka a  prírody – didaktické hry 1.- 4. r.__________________________ 
 
November 
  
  8. XI. -  Súťaž v streľbe zo vzduchovky – na ZŠ Kuffnera
11.- 18.XI. - Projekt - Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu
11.XI. - V rámci  projektu súťaž v kreslení a prednášky    
              VII. Duševné zdravie / Závislosti – VIII.  Obchodovanie s ľuďmi -  IX.  HIV / AIDS                                                                                  
23.XI. -  Školské kolo  Olympiády v nemeckom jazyku
23.XI. -  Testovanie V. ročníka - Matematika / Maďarský jazyk
29.XI. -  Návšteva div. predstavenia  v  Dunajskej Strede – Koldus és királyfi – V.- IX.r. 
December  
  
  5.XII. -  Rozprávkový festival  - Galanta - 2 žiaci II. r.
  6.XII. -  Mikuláš v škole  - ZR
  8.XII. -  Vianočné tvorivé dielne -ZŠ
  7.XII. -  Návšteva div. predstavenia  v  Dunajskej Strede- A makrancos  asszony és az ördög    
                I.-IX.r.
12.XII. -  Posedenie pri jedličke - MŠ
13.XII. -  Návšteva div. predstavenia v Dunajskej Strede -  A vén diófa titka - I.-IV.. 4./MŠ
15 XII. -  Vianočné tvorivé dielne
15.XII. -  Súťaž Versmondó fesztivál - Galanta – 4 žiaci
16.XII. -  Vianočné trhy i / Vianočný koncert –vystúpenie žiakov
22.XII. -  Posedenie pri jedličke – Karácsonyváró az iskolában ___________________________________________________________________________
 
Január  
 
19.I. -  Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 1 žiačka  1B kategória – 3. miesto
24.I. -  Okresné kolo Matematickej  olympiády  - 1 žiak – úspešný riešiteľ – 5. miesto
26.I. -  Jazyková animácia "Chceme vedieť, nemecky" - Goethe inštitút –II.-IV. trieda
26.I. -  Prezentácia Súkromná hotelová akadémia Bratislava -  VIII.-IX. trieda
28.I. -  Koncoročná schôdza  Csemadoku -  Inovatech – vystúpenie žiakov ZŠ
29. I.-3.II. -  Lyžiarsky kurz - Valaská Belá - Chata Homôlka – VII., VIII., IX. trieda 
  
Február   
 
  4.II. -  Rodičovský ples - ZR
  7.II. -  Súťaž Pekná maďarská reč – Szíp magyar beszéd – 1 žiačka
  8.II. -  Súťaž v prednese poézie a prózy Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny  -
             školské kolo        II. kat (4, 5, 6.tr.) – 3 žiaci    III. kat (7, 8, 9.tr.)-2 žiaci
17.II. -  Karneval – I.- IX. r./MŠ_________________________________________________ 
  
Marec  
 
  1.III. -  Súťaž v prednese poézie a prózy Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny  -
              okresné  kolo – II.kat.       1 žiačka – strieborné pásmo/ 2 žiačky – bronzové pásmo
  1.III. -  Netradičná hodina dejepisu pre žiakov VII.,VIII.IX.r. – Holokaust- s prof.  Doc. Ing.
              Tomášom Lang  PhD a Rolandom Lanzom        
  2.III. -  Súťaž v prednese poézie a prózy Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny-
              okresné kolo – III.kat.- 1 žiačka bronzové pásmo
  9.III. -  Súťaž Poznaj slov. reč. – okresné kolo I. kat.- 1 žiak – bronzové pásmo
10.III. -  Súťaž Poznaj slov. reč –okresné kolo  II. kat. – 1 žiačka – brontové pásmo
14.III. -  Pytagoriáda- okresné kolo -  5 žiakov/ 1 žiak úspešný riešiteľ – 6.miesto
17.III. -  Spomienková slávnosť  Revolúcia  1848- vystúpenie žiakov ZŠ
20.III. -  Matematická súťaž Klokan -  22 žiakov
21.III. -  Biblická olympiáda  - 3 žiaci  - 3. miesto
23.III. -  Netradičná hodina výtvarnej výchovy s maliarom Imre Maász
28.III. -  Oslava  Dňa učiteľov  spolu s učiteľmi na dôchodku
30.III. -  Výchovný koncert Attilu Zsapka  – zhudobnené básne - MŠ, I.- IV. r./V..-IX. r.
31.III. -  Andersenové noci  – Mestská  knižnica 12 žiakov III.- IV.r.____________________ 
Apríl  
 
  4.IV. - "Beh oslobodenia" – ZŠ Kuffnera -  15 žiakov  I.-VII. R.
  5.IV. -  Celoslovenské  testovanie 9
  6., 7. IV. - Zápis do  prvého  ročníka – zapísaných 11 žiakov
24. -  25.IV. - Zber papiera - 9429 kg
25.IV. -  Čistenie mesta – V.IX.r.
26. IV.-  Projekt brusher –  zubná prevencia- IX.r.
30.IV. -  Stavanie mája – vystúpenie detí MŠ
 
Máj  
 
  2 .V.-  Projekt brusher -  pokračovanie - IX.r.
  5.V. -  Mestský deň matiek pre dôchodcov – vystúpenie žiakov ZŠv budove Vysokej školy
             Sládkovičovo
  9.V. -  Recitácia z príležitosti výročia oslobodenia
10.V. -  Návšteva- Múzea holokaustu  v Seredi - VII VIII.IX .r.  s Rolandom Lanzom            
13.V. -  Vystúpenie bábkarskej skupiny Diócska v Košútoch z  préležitosti -Táncház
18. V.-  Deň matiek –slávnostná akadémia
19.V. -  Súťaž Podunajská jar  - DMT – okresné kolo Galanta –vystúpenie bábk.sk.Diócska –
             postup do krajského kola
23.V. -  Návšteva zábavného rodinného parku Family Park Neusiedl am See- MŠ/ I.-IX.r./
             rodičia
25.V. -  Deň matiek v Dome seniorov  Antonius – vystúpenie žiakov ZŠ
30. V.-  Návšteva Zberného dvoru Sládkovičovo – I.-IV .r./školopovinní škôlkari
31. V.-  Súťaž Podunajská jar- DMT - Dunajská Streda – vystúpenie bábk.sk.Diócska_______ 
  
Jún  
 
  2.VI. - Deň detí - Relax – Sládkovičovo
  7.VI.-  Exkurzia Auschwitz/ Birkenau - koncentračné tábory - VIII, IX .tr.- 17 žiakov   
             s Rolandom Lanzom
12.VI.-  Koncoročný výlet Bratislava –V.- VIII.r.
15.-17.VI.- Koncoročný výlet Praha – IX.r.
19.VI. -  Rozlúčka so škôlkou
22.VI.-  Ochrana človeka a prírody – praktická časť
19., 23. VI. - Škola v prírode- Ipeľský Sokolec                    
23, 24.VI. - Sládkovičovské dni  - vystúpenie žiakov ZŠ
27.VI. - Rozlúčka so školou/banket - IX. trieda
29.VI. - Tancujeme zumbu   "Zumba" Zoli - MŠ / I-IX. r.
29.VI. - Slávnostné ukončenie šk. roku  s kult.programom – Inovatech 
 
Júl  
3.-7.VII. - Letný tábor ŠKD
  
  
  
 
  
  
Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017  
  
  
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
Pondelok 
Krúžok mladých čitateľov
5.- 9. r.
Mgr. Katarína Baloghová
Mgr. Melinda Srejnerová

13,30 - 14,30
 
ZŠ Fučíkova  
5.-9..trieda  
Utorok
Zobcová flauta 5.-9.r.  
  
  
Štandardné tance 
9. r.      
Mgr.Melinda Srejnerová
 
 
Mgr.Mária Halásová  
13,30 - 14,15
 
 
13,30 - 14,15
ZŠ Fučíkova
6.trieda 
 
 
ZŠ Fučíkova  
chodba  
Streda 
Nemčina hrou -  
3.- 4. r. 
  
Krúžok šikovných rúk 
5.- 7. r.                
Mgr. Mária Halásová
 
 
Mgr. Katarína Fekulová
Mgr. Csilla Tánczosová
12,25 - 13,00 
  
 
13,30 – 14,15
ZŠ Abrahámska
3.trieda
 
ZŠ Fučíkova
7. trieda
Štvrtok 
Folklórny tanec –  
1. - 4. r   
       
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
12,15 – 13,10   
   
11,30- 12,15 
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
ZŠ Abrahámska  
2.trieda  
Piatok 
Bábkarský krúžok -   
1. - 8.r.      
Zumba –   
5.- 9.r.                             
Mgr.Silvia Brédová  
   
Mgr.Silvia Michaleková  
14,00 – 15,00  
   
13,30 – 14,30  
ZŠ Abrahámska  
1.trieda  
ZŠ Fučíkova  
chodba  
  
V krúžkoch pracovalo spolu  80 žiakov, 80 odovzdalo na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci školy pracovali v 2 až viacerých krúžkoch.
  
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
-  Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v ôsmych bežných a v jednej odbornej triede (počítačová miestnosť). V bežných triedach  je  školský  nábytok v dobrom stave. Školská družina funguje v dvoch  bežných triedach. Škola nemá  vlastnú telocvičňu, prenajíma ju od ZŠ K. Kuffnera. Škola má žiacku a pedagogickú knižnicu. 
Projekty školy 
  
Infovek
Školské ovocie - Boni fructi
Separovanie elektroodpadu – Recyklohry
Červené stužky
Separovaný zber papiera
Nadácia Bethlen Gábor
Mesto Sládkovičovo   
Z Á V E R 
  
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom roku 2016/2017 sa v budúcnosti treba zamerať na:
 
 - sústavné zvyšovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov ako i komunikatívnej zložke vyučovania týchto predmetov,
  - využitie osvedčených metód a foriem práce, najmä využitie pedagogického prístupu Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – CLIL v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov na zlepšenie jazykovej kompetencie,
- pokračovanie v tradičných aktivitách ako sú pomoc pri čistení mesta, dni zdravej výživy, a i.
- posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, venovanie pozornosti informovaniu detí a žiakov o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, podporovanie športových aktivít a súťaží žiakov,
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného rodinného prostredia;
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí;
- motiváciu žiakov, organizovanie záujmovej činnosti a zmysluplných voľno časových aktivít, - znižovanie množstva negatívnych výchovných opatrení a znížených známok zo správania udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov školy, zabezpečenie úplnej kvalifikovanosti vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov;
- omladenie kolektívu pedagogických zamestnancov školy,
- postupné doplnenie interiérového vybavenia tried,
- modernizáciu technického vybavenia ZŠ,
- organizovanie mimoškolských aktivít aj za účasti rodičov,
- zlepšenie prezentácie školy na verejnosti,
- hľadanie finančných prostriedkov v spolupráci so zriaďovateľom na rekonštrukciu   školskej    
  budovy na Abrahámskej ulici, patriacej do správy mesta Sládkovičovo.
   
 
  V Sládkovičove, 25. 08. 2017                                                                     Mgr.Mária Halásová           
                                                                                               riaditeľka školy 

  
  
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web