obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a - Archív
       s Správa o VVČ 2017-2018
       s Správa o VVČ 2016-2017
       s Správa o VVČ 2015-2016
       s Správa o VVČ 2014-2015
       s Správa o VVČ 2013-2014
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm , Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo 

           SPRÁVA O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
 
v školskom roku 2017-2018
  
                             
 
 
  
  
  
  
  
  

Správu  vypracovala:    Mgr.Mária Halásová, riaditeľka školy
                                         
 
 
Správa prerokovaná:       30 . 08. 2018 - pedagogickými pracovníkmi školy
                                        24. 10. 2018  - v Rade školy
 
Vyjadrenie Pedagogickej rady k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018: 
 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 30. 08.2018 prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú berie na vedomie. 

 
Vyjadrenie   Rady   školy   k Správe   o výchovno   –   vzdelávacej   činnosti,  výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2017/2018: 

Rada školy na svojom zasadnutí dňa  24.10.2018 prerokovala Správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktorú  berie na vedomie                       
  
                                                                                            Mgr.Mária Halásová
                                                                                              riaditeľka školy


 

S P R Á V A 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s vjm v Sládkovičove v školskom roku 2017/2018 
 
Výchovno-vzdelávacia oblasť: 
  
Škola na základe zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle odst.1 zákona č.171/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopľňa zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.
 
Na základe právoplatného Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva č. 2014-4319/24474:2-10 C0 zo dňa 21.05.2014 bola vykonaná zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene názvu na:
 
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským- Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo-Diószeg
 
 

Zriaďovateľ:       Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329,

                       925 21 Sládkovičovo

Forma hospodárenia:            rozpočtová organizácia 
Adresa:                                  Fučíkova 425, 92521Sládkovičovo 
Telefón:                                 031/7842612  031/7841632 
E-mail:                                   riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk 
  
  
  
Riaditeľka školy:                  Mgr. Mária Halásová, štatutárna zástupkyňa zriaďovateľa 
Zástupkyňa RŠ pre ZŠ:         funkcia bola zrušená  
                                                                                              
Zástupkyňa pre MŠ:              Karolína Flaškárová 
Ekonómka :                          Mária Čanakyová 
  
  
  
  
  
  
   
  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
  
Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. 
 
Rada školy: 
                                     
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Zvolený/delegovaný za  
Kinga Szolga 
predsedkyňa  
za rodičov ZŠ 
Ingrida Chuidá 
člen 
za rodičov ZŠ 
Ing. Andrea Brodanská            
člen 
za rodičov ZŠ 
Ing. Klaudia Hrotková Pappova 
člen 
za rodičov MŠ 
Ing. Alexander Karsay           
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Ing. Gabriel Krommer 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Alexander Bende 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Silvia Michaleková                         
člen 
za MsÚ, pracovníčka MsÚ 
Mgr.Adriana Molnár        
člen 
za ped.  zamestnancov ZŠ 
Tünde Pappová                       
člen 
za ped.  zamestnancov MŠ 
Mária Čanakyová      
člen 
za neped. zamestnancov 
  
Rada rodičov - Je združenie rodičov, ktorými sú zástupcovia jednotlivých tried školy. Je poradným orgánom riaditeľa školy a najvyšším orgánom dobrovoľného združenia rodičov, ktorý sa riadi svojimi stanovami.   
                                     
Rada rodičov: 
             
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Za triedu/MŠ 
Csilla Tánczosová 
člen 
9. 
Gabriela Herczog 
člen 
8. 
Edita Recsková 
člen 
8. 
Kinga Szolga 
člen 
8. 
Kristína Lošonská 
člen 
7. 
Adriana Szabóová 
člen 
7. 
Mária Vargová 
člen 
6. 
Mária Mayerová 
člen 
6. 
Adriana Garajová 
člen 
5. 
Monika Méhešová 
člen 
5. 
Annamária Fehérová 
člen 
4. 
Mária Somogyiová 
člen 
4. 
Ingrid Chudá 
člen 
3. 
Silvia Michaleková 
predsedkyňa 
3. 
Agneša Tóthová 
člen 
3. 
Melitta Slivková 
člen 
1. 
Katarína Krommerová 
člen 
1. 
Martina Görfölová 
člen 
 
Linda Kukiová 
člen 
 
  
  
  
  
  
  
Metodické orgány školy - sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole. 
1. stupeň:      Metodická združenie - 1.- 4. roč. a vychovávateľky ŠKD
2. stupeň:      Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
                     Predmetová komisia cudzích jazykov
                     Predmetová komisia prírodovedných predmetov
Činnosť MZ a PK bola pravidelná, v priebehu roka zasadali 3-4 krát. Práca bola zameraná na dodržiavanie platných učebných osnov, používanie predpísaných učebníc, zapájanie sa do súťaží, v deviatom ročníku na prípravu Testovania-9 a matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
 
Metodické združenie roč. 1.- 4.:                       Mgr. Enikő Tyukosová, vedúca
                                                                                      +  2 učiteľky I. stupňa
                                                                                      +  2 vychovávateľky ŠKD
 
Predmetová komisia prírodné vedy:               Mgr. Adriana Molnár, vedúca
                                                                                      + 3 učiteľky II. stupňa ZŠ
  
Predmetová komisia spoločenské vedy:          Mgr. Csilla Tánczosová, vedúca
                                                                                      + 6 učiteliek II.stupňa
 
Predmetová komisia jazyk a komunikácia:    Mgr.Mária Halásová, vedúca
                                                                                      + 5 učiteliek II.stupňa
  
Gremiálna rada - rozhoduje o všetkých základných otázkach súvisiacich s činnosťou školy, zavedení a rušení nariadení, pokiaľ jej rozhodnutia nie sú podmienené pedagogickou radou a radou školy, kontroluje plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja, navrhuje a koordinuje jednotlivé činnosti práce školy, organizuje prípravu podkladov na rokovanie pedagogickej rady, pracovnej porady, zriaďuje orgány potrebné na samosprávny chod školy a určuje ich náplň. 
Členovia GR: 
                                    Mária Halásová (riaditeľka školy, vedúca PK jazyky)
 
                                    Csilla Tánczosová (výchovná poradkyňa,vedúca PK spoločensko-vedné predmety))
                                    Enikő Tyukosová (vedúca MZ 1. - 4. ročník)
                                    Adriana Molnár (vedúca PK prírodovedné predmety)
                                  
 Mária Čanakyová (ekonómka školy)
                                    Zoltán Recska (technický úsek)
  
  
  
  
  
Zamestnanci a ich kvalifikačné predpoklady 
  
Pedagogickí a výchovní pracovníci: 
Spolu:  17                         
        
                                        -   2  učiteľky MŠ –kvalifikované
                                        -   3 učiteľky -  učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ –všetky kvalifikované,                                                                                                  
                                        -   2 vychovávateľky 
                                                     1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná (na 77%,
         úväzok doplnený hodinami TEV)
                                                     1 vychovávateľka ŠKD –kvalifikovaná ( na 50%,
                                                         úväzok doplnený hodinami za adm. prácu a TEV)
                                                                                         
                                         -  10 učiteliek–všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň
                                                                   s aprobáciou:
                                                  1 =  prírodopis – chémia - kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika – chémia– kvalifikovaná
                                                  1 =  matematika - kvalifikovaná
                                                  1 =  nemecký jazyk – ruský jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – hudobná výchova – kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – kulturológia – kvalifikovaná
                                                  1 =  maďarský jazyk – nemecký jazyk - kvalifikovaná
                                                  1 =  anglický jazyk – informatika -  kvalifikovaná
                                                  1 =  náboženská výchova – kvalifikovaná
                                                      
 Neodborne sa vyučovali predmety: 
 5. – 9. ročník: slovenský jazyk, fyzika,  zemepis, občianska výchova, telesná výchova,     
                        výtvarná výchova,    
                                    
 
Nepedagogickí zamestnanci: 
                                 1 ekonómka - kvalifikovaná / úväzok na 80%/
                                 1 školník, kurič- kvalifikácia pre plynové kotolne, elektrikár-plný úväzok
                                 2 upratovačky – plný úväzok
                                  
  
Údaje o počte žiakov a tried:     
 
V školskom roku 2017/2018 bolo v škole zriadených: 8 tried, 2. a 4.r. boli spojené..
15. 09. 2017 bolo do ZŠ zapísaných 76 žiakov /zber štatistických údajov/.                       
                                                    
30.06.2018 školu navštevovalo  76 žiakov. 
Z počtu 76 žiakov 1 žiak plnil povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole  mimo územia SR od 3.12.2012.
Z celkového počtu 76 žiakov bolo 6 žiakov so ŠVVP.
                         
K 1.09.2018 bolo do 1. ročníka: 9 zapísaných žiakov  – 4 d,   5 ch. Z toho 1 žiak dostal odklad školskej dochádzky.
30.06.2018  ukončilo povinnú školskú dochádzku    7    žiakov.
                                                            
 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
  
Priemer  výchovno-vzdelávacích výsledkov :   1,81
S vyznamenaním prospelo 27 žiakov, z toho  23 žiakov s priemerom 1,00.                                             
  
30.6.2018 ukončilo ZŠ spolu  76    žiakov   -   70  žiakov prospelo,  5  žiakov neprospelo, 
1 žiak neklasifikovaný. 
Z  5   žiakov, ktorí neprospeli  5  žiakov robilo opravnú skúšku 28.08.2018 s výsledkom – 4 postúpili
        do vyššieho ročníka, 1 žiak opakuje ročník.
  
 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka  -  22. 11. 2017 písalo 11 žiakov 5. ročníka – všetci v riadnom termíne.
 
                                     M                                MJL                                                 
                            41,5 %                        54,1%                     
    SR priemer           64,7 %                         64,2 %                       
 
   
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  -  21. 03. 2018 písalo 7 žiakov 9. ročníka – všetci v riadnom termíne.
 
                                   M                                MJL                         SJL                          
                           23,6%                         42,3%                    58,6 % 
    SR priemer           55,9 %                        60,6 %                   61,1%     
  
Generálna skúška T9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry- Inovovaná forma 
  
                                    SJL    
                             63,3% 
SR priemer              49,1% 
                                                                      
Správanie žiakov : 
 
Stupeň správania veľmi dobré /1/ :         61 žiakov
Stupeň správania uspokojivé /2/:              7 žiakov
Stupeň správania menej uspokojivé/3/:     5 žiakov
Stupeň správania neuspokojivé/4/:           2  žiaci
 
Zhoršená známka zo správania bola udelená týmto žiakom najmä za neospravedlnené hodiny.
V jednotlivých klasifikačných obdobiach sa jedná prevažne o tých istých žiakov, ktorým sa za porušovanie školského poriadku výchovné opatrenia stupňujú.
Správanie ostatných žiakov bolo v súlade s Vnútorným poriadkom školy a požadovanými normami základnej školy všeobecne.
Vymeškané hodiny: 
Spolu:   8838                   Ospravedlnené:  7987           Neospravedlnené:  851                                                                                 Vysoký počet neospravedlnených hodín vykázali žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
Zabezpečenie výchovy a vzdelávania: 
V školskom roku 2017/2018 sa vyučovalo podľa Inovovaného učebného plánu  iŠVP platného v 1.,2.,3.,5.,6. a 7. ročníku ZŠ, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015  a  Učebných plánov pre  4., 8. a 9. ročník ZŠ , schválených MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 s platnosťou od 1. 9.2003. Uplatňované boli varianty:
                 ISCED 1           -     1. a 4. ročník (primárne vzdelávanie): Školský vzdelávací
                                                  program a štátny vzdelávací program
                 ISCED 2            -     5. a 9. ročník (nižšie stredné vzdelávanie): Školský
                                                  vzdelávací program a štátny vzdelávací program        
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:   
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických  zamestnancov
Inovačné 
Počet učiteľov 
Názov vzdelávania/Zoznam účastníkov vzdel. 
1 
 Adaptačné     Kinga Farkas    
1 
 Kvalifikačné  - Slovenský jazyk a slov. literatúra       Katarína Baloghová   
1 
Inovačné -     Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní    Kinga Farkas             
-          Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese Kinga Farkas 
  
 
 
  
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 
Všetci pedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi sa usilovali o čo najširšiu prezentáciu školy na verejnosti. Jej cieľom bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu medzi rodičmi i ostatnou verejnosťou a naďalej takto rozvíjať získané vedomosti a návyky detí. Škola  organizovala množstvo takýchto akcií, medzi ústredné podujatia však patrili Akadémia ku Dňu matiek, Deň Zeme – Vyčistime si naše mesto, Deň detí.
Prehľad aktivít v školskom roku 2017/2018 
Plnenie úloh je jednoznačne zahrnuté do jednotlivých učebných predmetov, ktoré sú dané ŠVP alebo posilnené a novovytvorené v rámci ŠkVP. Dôkazom je účasť žiakov našej školy na rôznych predmetových súťažiach,  zapájanie sa do aktivít v rámci okresu, regiónu, ale aj v  Slovenskej republike  a prezentácia v zahraničí napriek každoročnému poklesu počtu žiakov v škole.
September  
        7.IX. - Prednáška Doc. Attilu Simona pre VII.,VIII.,IX.r. – Osud Židov Južného    
                   Slovenska medzi Trianonom a Auschwitzom – Inovatech
        8.IX. - Návšteva kúpaliska Vincov les – odmeňovaní žiaci za zber papiera
        9.IX. - 40.výročie vzniku seniorklubu v Sládkovičove – vystúpenie žiakov
      11.IX. - Netradičná hodina dejepisu – Nariadenie vlády o právnom stave Židov-
                    Prednášateľ Roland Lanz
18.,19.IX. - Zber papiera - 7799 kg
      18.IX. - Návšteva výstavy ovocia – Inovatech
      20.IX. - Prednáška Jozefa Poóra – 300.výročie moreplavby Ferenca Rákócziho II.
      22.IX. - Obraz nepriateľa - výstava – Inovatech
      23.IX. - Vystúpenie bábkarskej skupiny Diócskav Nyergesújfalu v Maďarsku
      25.IX. - Exkurzia na vodné dielo Kaskády
 
Október  
      11.X. - Exkurzia do Budapesti – Po stopách Židov – 8.,9.ročník
      11.X. - Výlet do Budapešti – odmena za reprezentáciu školy
      12.X. - Vystúpenie žiakov z príležitosti Dňa starších v budove Vysokej školy
                   Sládkovičovo
      17.X. - Vystúpenie žiakov z príležitosti Dňa starších v Domove seniorov Antonius
      20.X. - Ochrana človeka a prírody  pre  V.- IX. r. - teoretická časť
      23.X. - Návšteva cirkusu v Budapešti – Lúdas Matyi – 8.,9.ročník
      25.X. - Rozprávkový kvíz – Veľké Úľany – 3.ročník
      27.X. - Stretnutie so spisovateľmi Pálom Szárazom a Martou Jakubecz
25.,27.X. – Návšteva výstavy prác Katalin Mészáros a Adolf Weintrager
           X. - Zapojenie žiakov 6. a 8.ročníka do súťaže, vyhlásenej časopisom Katedra
___________________________________________________________________________ 
November 
  6.- 10.XI. - Projekt - Týždeň zdravej výživy a zdravého životného štýlu
            XI. - V rámci  projektu Červené stužky súťaž v kreslení a prednášky    
                     Duševné zdravie/Závislosti – 7. ročník
                     Obchodovanie s ľuďmi – 8.ročník
                     HIV / AIDS – 9.ročník                                                                                 
13.-16.XI. -  Školenie finančná gramotnosť – OTP Ready
      14.XI. -  Návšteva div. Predst.v Dun.Strede – Vili, vegavamp – 5.,8.,9.ročník
      15.XI. -  Návšteva div.predst. v Dun.Strede – Kráska a zviera -1.-4.,7.,8.ročník   
      22.XI. -  Testovanie V. ročníka - Matematika / Maďarský jazyk
      28.XI. -  Hudobné predstavenie div.skupiny Gymnázia Kodálya zo Székesfehérváru-
                     Háry János 1.-9.ročník
 
December  
        1.XII. -  Poznávací zájazd do Viedne – Hofburg – Cisárske apartmány, Strieborná   
                      komora, Sissimúzeum
        6.XII. -  Mikuláš v škole  - ZR
        7.XII. -  Návšteva div. predstavenia  Nagyidai cigányok- Gál színház – 1.-9.ročník
      12.XII. -  Posedenie pri jedličke - MŠ
      13.XII. -  Školské kolo Pytagoriády
13.,14.XII. -  Vianočné tvorivé dielne
      15.XII. -  Vianočné trhy / Vianočný koncert –vystúpenie žiakov
      22.XII. -  Posedenie pri jedličke ___________________________________________________________________________
Január  
       22.I. - V rámci Dňa kultúry - Zhudobnené básne v podaní Zsuzsa Szunyog – MŠ,1.-4.r.
       27.I. -  Koncoročná schôdza  Csemadoku -  Inovatech – vystúpenie žiakov ZŠ
___________________________________________________________________________
Február  
        5.II. - Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Tompa Mihály vers- és
                  Prózamondó verseny – I.kat.(1.,2.,3.r), II.kat.(4.,5.,6. R.), III.kat.(7.,8.,9.r)
      10.II. -  Rodičovský ples - ZR
      13.II. -  Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd
      14.II. -  Deň Valentína na II. stupni
      16.II. -  Karneval – MŠ, 1.-4.r.
      23.II. -  Chemické pokusy – 1.-9.ročník
27.,28.II. -  Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Tompa Mihály vers- és    
                   prózamondó verseny
      28.II. – Poznaj slovenskú reč – okresné kolo
  
Marec  
        2.III. -  Pravopisná súťaž Simonyi Zsigmond  -  okresné  kolo
      13.III. -  Pytagoriáda – okresné kolo- 3.,4.,5.r.
      14.III. -  Pytagotiáda – okrsné kolok – 6.,7.,8.r.
      16.III. -  Spomienková slávnosť  Revolúcia  1848- vystúpenie žiakov ZŠ
      19.III. -  Matematická súťaž Klokan -  22 žiakov
      21.III. -  Biblická olympiáda  - 3 žiaci  - 3. miesto
      21.III. - Testovanie 9
26.,27.III. - Zber papiera – 7806 kg
      27.III. - Mestská oslava Dňa učiteľov
      28.III. - Oslava  Dňa učiteľov  spolu s učiteľmi na dôchodku
Apríl  
       10.IV. - Návšteva miestnej knižnice – 1.-4.r.
       11.IV. - "Beh oslobodenia" – ZŠ Kuffnera -  1.- 8.r.
 12.,13.IV. - Zápis do 1. ročníka –zapísaných 9 žiakov
       16.IV.-  Začiatok projektu Brusher – 8.,9.r.
                                                  Dental alarm – 1.-4.,5.,6.,7.r.
       17.IV. - Matematická olympiáda – okresné kolo
       18.IV. - Pokračovanie projektu – Brusher 8.,9.r.
                                                             Dental alarm 1.-4.,5.,6.,7.r.
       20.IV. -  Čistenie mesta – 5.- 9.r.
       24.IV. - Maľovanie s Imre Maászom – Zátišie
       25.IV. - Exkurzia do Budapešti – Návšteva Parlamentu/ZOO     
       30.IV. - Netradičná hodina dejepisu s Attilom Molnárom – 2.-9.r.
       30.IV. - Stavanie mája – vystúpenie detí MŠ
___________________________________________________________________________
Máj 
        3.V. - Netradičná hodina hudobnej výchovy – vystúpenie folklórnej skupiny zo Žitného     
                   ostrova pod vedením Attilu Oláha – MŠ, 1.-9.r.
        9 .V.- Projekt Brusher/Alarm dental
        9.V. - Spomienková slávnosť – Výročie oslobodenia
      10.V. - Mestský deň matiek pre dôchodcov – vystúpenie žiakov ZŠv budove Vysokej    
                  školy Sládkovičovo
      17.V.- Deň matiek – slávnostná akadémia - vystúpenie žiakov
      22.V. – Deň matiek v Domove seniorov Antonius – vystúpenie žiakov
      23.V. -  Návšteva zábavného rodinného parku Family Park Neusiedl am See- MŠ,1.-9.r./
                   rodičia
      29.V. – Návšteva predstavenia Mese a Napkirályról és a Holdkirálynorol – 1.-9.r
___________________________________________________________________________
Jún  
     1.VI. - Deň detí v škole
 6.,7.VI. - Stanovanie na Vincovom lese – 8.r.
     8.VI. - Dudvážske športové hry
   18.VI. - Rozlúčka so škôlkou
   19.VI. - Prevencia drogovej závislosti – prednáška pre 5.-9.r. –p. Praženková, členka    
                 policajného zboru
   20.VI. - Koncoročný výlet Bojnice- hrad,ZOO – 3.-9.r.
   21.VI. - Návšteva kúpaliska Vincov les – odmenení za zber papiera
   22.VI. - Ochrana človeka a prírody – praktická časť
   22.VI. - Exkurzia PZ spojená s prednáškou Romana Sablera                    
   23.VI. - Sládkovičovské dni  - vystúpenie žiakov ZŠ
   27.VI. - Rozlúčka so školou/banket - 9. trieda
   28.VI. - Slávnostné ukončenie šk. roku  s kult.programom – Inovatech 
Júl  
      1.VII. – Rodinný deň – Relax Sládkovičovo – ZR pri ZŠ s MŠ SP s vjm
9.-13.VII. - Letný tábor ŠKD
  
Krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018  
     
  
  
   
Názov krúžku  
   
   
Vedúci krúžku  
  
Čas konania 
od - do  
   
Miesto konania 
P
Hip Hop 
Matematika  
pre rýchlych počtárov 
Krúžok šikovných rúk 
5.- 7. r.                
Mgr.Kinga Farkas
Mgr.Csilla Tánczosová
 
Mgr.Fekulová
 13,30-14,15
 13,30-14,15
 
13,30-14,15
ZŠ Fučíkova  
ZŠ Fučíkova 
  
ZŠ Fučíkova,5.trieda 
U
Nemčina hrou -  
4. r. 
Mgr. Mária Halásová
 
12,25 - 13,00 
ZŠ Abrahámska
4.trieda
S
Folklórny tanec –  
1. - 4. r   
 Literárny krúžok   
Mgr. Enikő Tyukosová   
Mgr. Csilla Hlavatá 
Mgr.Baloghová 
12,15 – 13,10   
 
13,30-14,15
ZŠ Abrahámska  
 
ZŠ Fučíkova
Š
Štandardné tance 
9. r.     
Zobcová flauta   
Matematický krúžok    
Mgr.Mária Halásová  
 
Mgr.Melinda Srejnerová
Mgr.Némethová
13,30 - 14,30

13,30 - 14,15
12,15-13,10 
ZŠ Fučíkova
chodba
ZŠ Fučíkova
ZŠ Abrahámska
 
P
Aj my chránime prírodu 
Citarový krúžok 
Mgr.Molnár
 
Marian Šoltó
13,30-14,15
 
17,00-18,30
ZŠ Fučíkova
 
Kultúrny dom
 
V krúžkoch pracovalo spolu  75 žiakov, 75 odovzdalo na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy. Niektorí žiaci školy pracovali v 2 až viacerých krúžkoch.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Priestorové a materiálno technické vybavenie školy je na priemernej úrovni. Vyučovanie prebieha v ôsmych bežných a v jednej odbornej triede (počítačová miestnosť). V bežných triedach  je  školský  nábytok v dobrom stave. Školská družina funguje v dvoch  bežných triedach. Škola nemá  vlastnú telocvičňu, prenajíma ju od ZŠ K. Kuffnera. Škola má žiacku a pedagogickú knižnicu.
Projekty školy 
Infovek
Školské ovocie - Boni fructi
Separovanie elektroodpadu – Recyklohry
Červené stužky
Separovaný zber papiera
Nadácia Bethlen Gábor
Mesto Sládkovičovo
Trnavský samosprávny kraj – Podpora športových aktivít a mládeže
Trnavský samosprávny kraj – Podpora kult. a um. aktivít a mládeže
Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame
       
Z Á V E R 
Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom roku 2017/2018 sa v budúcnosti treba zamerať na:
 
- sústavné zvyšovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov     
  ako i komunikatívnej zložke vyučovania týchto predmetov,
- využitie osvedčených metód a foriem práce, najmä využitie pedagogického prístupu   
  obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – CLIL v rámci všeobecnovzdelávacích
  predmetov na zlepšenie jazykovej kompetencie,
- pokračovanie v tradičných aktivitách ako sú pomoc pri čistení mesta, dni zdravej výživy, a i.
- posilnenie výchovy detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, venovanie pozornosti     
  informovaniu detí a žiakov o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, podporovanie
  športových aktivít a súťaží žiakov,
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného    
  rodinného prostredia;
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia – hľadať
  spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí;
- motiváciu žiakov, organizovanie záujmovej činnosti a zmysluplných voľno časových aktivít, - znižovanie množstva negatívnych výchovných opatrení a znížených známok zo správania
  udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach;
- zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov školy, zabezpečenie úplnej kvalifikovanosti
  vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov;
- omladenie kolektívu pedagogických zamestnancov školy,
- postupné doplnenie interiérového vybavenia tried,
- modernizáciu technického vybavenia ZŠ,
- organizovanie mimoškolských aktivít aj za účasti rodičov,
- zlepšenie prezentácie školy na verejnosti,
- hľadanie finančných prostriedkov v spolupráci so zriaďovateľom na rekonštrukciu   školskej    
  budovy na Abrahámskej ulici, patriacej do správy mesta Sládkovičovo.
   
 
  V Sládkovičove, 30. 08. 2018                                                                           Mgr.Mária Halásová           
                                                                                                                          riaditeľka školy 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web