obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Prehľad mimoškolských aktivít v školskom roku 2018/2019  
   
Mimoškolské aktivity predstavujú súťaže pre žiakov, akcie školy, kurzy, výlety  
a exkurzie.  
  
Súťaže  
Súťaže pre žiakov sú súčasťou plánu práce a k jednotlivým súťažiam sú pridelení zodpovední učitelia.  
Sledujú termíny súťaží a koordinujú školské kolá. Sú zodpovední za prihlasovanie žiakov do postupových kôl. V školskom roku 2018/2019 sa zapojíme do nasledovných súťaží:  
   
      1)      Školské športové súťaže.   
Športové súťaže / Zodpovednosť  
   
Atletika žiakov  ZŠ - Bilčíková  
   
  
2)   Predmetové súťaže a olympiády. Prihlásili sme sa prostredníctvom KŠÚ a CVČ  
Súťaže a olympiády / Zodpovednosť  
Matematická olympiáda – Mgr. Tánczosová 
Pytagoriáda – Mgr. Tánczosová 
Matematický klokan - Ing.Fekulová Vajdová 
Prednes poézie a prózy - Mgr. Srejnerová/ Mgr. Tyukosová 
Pekná maďarská reč - Mgr. Srejnerová 
Pravopisná súťaž –Simonyi Zsigmond helyesírási v.-Mgr.Srejnerová/Mgr.Herczog 
Súťaž – časopis katedra – Mgr. Srejnerová/Mgr.Tánczosová 
Rozprávkový festival – Galanta – Mgr.Hlavatá 
Rozprávkový kvíz V.Úľany- Mgr.Némethová 
Poznaj slovenskú reč – Mgr. Baloghová/Mgr.Némethová                             
Výtvarné súťaže – Ing.Fekulová Vajdová 
Olympiáda z náboženskej výchovy – Mgr.Horváthová 
Do ďalších súťaží, ktoré budú aktuálne vyhlásené sa zapojíme podľa atraktívnosti, záujmu učiteľov a žiakov.  
  
Iné aktivity školy: 
  
Názov aktivity 
Termín podujatia 
Zodpovedný pedagóg 
Pamätný deň holokaustu 
september 2018 
Mgr. Molnár/Mgr.Baloghová 
Európsky deň jazykov-výstava,kvíz 
26.september 2018 
Mgr. Halásová/Mgr. Farkas 
Stretnutie so spisovateľom Jozefom Gágyorom
27.september
Mgr. Halásová/Mgr.Lanz 
Pamätný deň  - Aradskí martýri
6.október 2018
Mgr. Baloghová 
Netradičná hodina dejepisu s Jozefom Gágyorom
10.10.2018
Mgr.Molnár/Mgr.Lanz 
Medzinárodný deň starších osôb
11.október 2018
Mgr.Srejnerová/Mgr.Tyukosová 
Mgr.Halásová 
Dopravná výchova (Návšteva dopr.ihr.)
október 2018
Mgr. Tyukosová/Tánczosová 
Červené stužky - boj proti HIV/AIDS
november 2018
Mgr. Halásová/ Mgr.Molnár /Ing. Fekulová Vajdová 
Týždeň zdravej výživy/ Boj proti drogám
12.-16.november 2018
Mgr. Molnár/Mgr.Halásová 
Počítačová kriminalita/Kyberšikana
14.november 2018
Ing.Fekulová Vajdová 
Vianočné dielne
december 2018
Ing. Fekulová Vajdová 
Vianočné trhy
december 2018
Ing. Fekulová Vajdová /všetci ped. 
Posedenie pri jedličke
december 2018
Mgr. Némethová  Mgr.Baloghová 
Vianočný koncert
december 2018
Mgr. Halásová,Mgr.Tyukosová, Mgr.Srejnerová, Mgr.Hlavatá, 
Výročná schôdza MO Csemadoku
január 2019
Mgr.Srejnerová 
Ples rodičov
február 2019
Mgr. Michaleková / Mgr. Halásová 
Deň sv. Valentína
14. február 2019
Ing.Fekulová Vajdová 
Maškarný ples 1.-4.r./MŠ
február 2019
Mgr. Tyukosová 
Pamätný deň – Rev.1848
15. marec 2019
Mgr. Srejnerová/ Mgr.Tyukosová 
OČ a P / Didaktické hry
november2018/ 
máj 2019 
Mgr. Baloghová 
Zber papiera
september2018/ 
apríl 2019 
Mgr. Molnár 
Deň zeme - Čistenie mesta
apríl 2019 -
Mgr. Tánczosová 
Deň poézie
apríl 2019
Mgr. Baloghová/  
Mgr. Némethová  
Deň matiek
máj 2019
Mgr. Tyukosová/ Mgr. Srejnerová 
Deň detí
1.jún 2019
Mgr. Némethová / E. Bilčíková 
Deň športu
 
Edita Bilčíková 
Plavecký výcvik
jún 2019
Mgr. Tyukosová 
Výlety a exkurzie 
(podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce školy) 
šk.rok 2018/2019
Mgr. Halásová / triedne učiteľky/ostatní pedagógovia 
Rozlúčka so školou – 9. ročník  
jún 2019
Mgr. Molnár 
Letný tábor  
júl 2019
p. Bilčíková/p. Tóthová 
   
Výlety, exkurzie 
   
Výchovno-vzdelávacie výlety organizujú učitelia jednotlivých predmetov a sú podporou vyučovania.  
Každá trieda sa zúčastňuje koncoročného výletu. Výlety sa organizujú podľa aktuálnej ponuky na trhu v mesiacoch máj, jún.  
   
Predbežný plán vychádzok, exkurzií, kurzov, výletov a kultúrnych podujatí v školskom roku 2018/2019 
  
September - Návšteva výstavy ovocia – Inovatech Sládkovičovo 
                     
  
Október      -  Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                      Exkurzia do Hvezdárne -Hurbanovo 
                      Exkurzia do Fertődu a Nagycenku -  návšteva kaštieľov 
                      Netradičná hodina fyziky, chémie a biológie vo Future  
                      v Mosonmagyaróvári 
  
 November -  Návšteva div. predstavenia   - Dunajská Streda 
                       
                       
December  -  Výchovný zájazd do Rakúska - Predvianočná Viedeň  
                      Vianoce v Bratislave 
  
Január           Lyžiarsky výcvik 
                      
Február        
Marec        -  Návšteva miestnej knižnice 
                     Exkurzia – Mestské múzeum – Galanta 
                      
  
Apríl           - Pamätihodnosti, významné budovy v meste 
                     Exkurzia do Čističky odpadových vôd -  Sládkovičovo 
                     Návšteva divadla  - Dunajská Streda  
  
Máj            -  Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                     Zájazd do zábavného parku Neusiedl am See v Rakúsku 
                      
                
Jún            -  Škola v prírode 
                     Koncoročný výlet pre žiakov 1.- 9. ročníkov 
                      
  
                   
  
  
 (c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web