obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
   a - Dokumenty
     s Správa o VVČ MŠ
     s Školský vzdelávací program
     s A tanév értékelése
     s Školský poriadok
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
 
                                               ŠKOLSKÝ PORIADOK
  
Charakteristika materskej školy 
  
Materská škola je jednotriedna. Predprimárne vzdelávanie sa bude uskutočňovať formou: celodenného a poldenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania, na ktoré budeme prijímať prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s OPŠD. Nakoľko sme jednotriedka, deti, ktoré v nasledujúcom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku, nemajú samostatnú triedu.
Riešenie budovy materskej školy je prízemná. V prednej časti budovy sa nachádza predsieň aj izolačkou. Trieda je účelovo vybavená, vytvorené sú centrá hrových a edukačných aktivít. Zariadenia na osobnú hygienu sa nachádzajú v zadnej časti budovy / umyváreň, WC/. Vedľa chodby je stabilná, účelovo vybavená jedáleň s výdajňou stravy. Okolie školy je upravené: dvor, záhrada so zariadením /preliezky, lavičky/.
  
Personálne obsadenie 
  
Zriaďovateľ na našu materskú školu ustanovil 2 učiteľky a v jednej osobe pomocnú silu v ŠJ a upratovačku.
  
Prevádzka materskej školy 
  
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 do 16,00. Prevádzka bola prerokovaná  rodičmi zaradených detí a odsúhlasená so zriaďovateľom: Mesto Sládkovičovo. Konzultačné hodiny pre rodičov je každú stredu od 10,00 do 12,00. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená, čím sú rodičia  dva mesiace vopred oboznámení, keď sa vykonáva veľké upratovanie a dezinfekcia priestorov. Pedagogickí a ostatní zamestnanci si čerpajú dovolenky podľa plánu.
  
  
  
Vnútorná organizácia MŠ 
  
1.   Organizácia triedy podľa vekových kategórií:
      Trieda 2-3-4-5-6 ročných detí
  
2.   Prevádzka triedy, schádzania a rozchádzania detí:
      Od 6,30 sa deti schádzajú v jednej triede, kde učiteľka rannej zmeny sama zodpovedá za   
      prevzaté deti. Rozchádzanie detí prebieha podľa predpisov učiteľkou poludňajšej zmeny.
3.   Organizácia v šatni:
      Do šatne detí rodičia z hygienických dôvodov majú prístup iba v prezúvkach, kde svojim   
      deťom  pomáhajú pri prezliekaní. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne
      zodpovedá učiteľka triedy. Za hygienu a uzamknutie vchodu zodpovedá upratovačka.
4.   Organizácia v umyvárni:    
      Zariadenie na osobnú hygienu pre deti: 4WC, umyváreň-4umývadlá, vešiaky na uteráky    
      s poličkou na stomato-hygienické potreby. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú
      kefku. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie pohárov, suchú podlahu a hygienu
      umyvárne  zodpovedá upratovačka. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti
      učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe , za celkovú          
      organizáciu pobytu detí v umyvárni , uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie
      príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných pravidiel zodpovedá učiteľka   
      triedy.
5.   Organizácia v jedálni:
      Jedlo sa deťom podáva v jedálni, pri ktorej  je výdajňa stravy.
      Činnosti zabezpečujúce životosprávu -  hygiena, stolovanie, stravovanie - je v čase:
      8,45 desiata, 11,45 obed, 14,45 olovrant.
      Za kvalitu a predpísané množstvo stravy , hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca    
      zariadenia spoločného stravovania. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný    
      režim. Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá učiteľka.
      Učiteľky vedú deti k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania,
      v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka
      deti nenásilne usmerňuje, podľa želania prikrmuje. Nenúti ich jesť.5-6 ročné deti
      používajú kompletný príbor /lyžička, detská vidlička a nožík/, a od 2.školského polroka  aj
      4-5 ročné deti.
6.   Pobyt detí vonku:
      Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú
      organizovanú činnosť, edukačnú aktivitu, hry a hravé činnosti pre manuálnu zručnosť
      a percepčno-motorický rozvoj, hry v piesku ako i pohybové hry. Venuje deťom zvýšenú
      pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany  ich zdravia  v zmysle
      príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľa.
      Pobyt detí vonku sa najčastejšie realizuje na školskom dvore.
      Od 10,20 – 10,40 voľný pobyt detí na dvore  redukujeme na frontálnu organizovanú
      činnosť/vyššie uvedenú/, nakoľko v tom čase  majú pobyt na dvore aj žiaci ZŠ.
      Vychádzky sa uskutočňujú s 2 učiteľkami v okolí MŠ, okrem každého piatku  a druhého
      pondelka, z dôvodu zadelenia pracovného času  učiteliek. Prechádzanie cez vozovku
      signalizujeme stop terčíkom a výstražnými vestičkami. Zvýšenú pozornosť venujú    
      učiteľky bezpečnému správaniu sa na  komunikáciách, aby sa predchádzalo detským
      úrazom a nehodám,  praktickým situáciám  bezpečného správania v cestnej premávke.      
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web