obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
   a - Dokumenty
     s Správa o VVČ MŠ
     s Školský vzdelávací program
     s A tanév értékelése
     s Školský poriadok
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Školský vzdelávací program: Veselý dom tanečníkov
 
- Táncolók Vidámság Háza : 
 
 
 
 
 
 
Obsah: 
  
1.      Predslov 
2.      Úvod 
3.      Princípy školského vzdelávacieho programu 
Východiská a zásady pri tvorbe školského vzdelávacieho programu a vzniku názvu  
4.      Ciele výchovy a vzdelávania a Organizačné podmienky výchovy a vzdelávania 
5.      Stupeň vzdelania podľa profilu absolventa predškolského vzdelávania 
6.      Vlastné zameranie ,,Ľudovou tradíciou nájsť spoločnú hru – Régiónk hagyományaival közös játékra lelni´´ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
Materská škola - Óvoda 
  
         Je prirodzené, že každý rodič si želá pre svoje dieťa len to najlepšie. Práve pre to určite s napätím prežíva vstup svojho dieťaťa do materskej školy. Dieťa sa na materskú školu iste teší a rodičia by boli šťastní, keby jeho radosť z materskej školy pretrvala čo najdlhšie, ba neustále.  Rodičom a záujemcom, ktorí práve v našej MŠ chcú nachádzať spoľahlivého pomocníka pri obchádzaní spomenutých špecifických obáv, pri výchove a vzdelávaní svojich detí, chcela by som touto cestou o našej materskej škole, o jej činnosti podať krátku informáciu. 
V materskej škole na Abrahámskej ulici sa s deťmi vo všetkých vekových kategóriách zaoberajú dve učiteľky. Organizáciu, stravovania, čistotu a poriadok zabezpečuje jedna zamestnankyňa. Kvalifikácia všetkých našich zamestnancov zodpovedá predpísaným požiadavkám. 
         Tiché, príťažlivé, kľudné prostredie, priestranný, záhradnými zariadeniami plný dvor dáva deťom veľa príležitostí na získanie plnohodnotných zážitkov. Neustále sa snažíme o to, aby všetky miestnosti, priestory, zariadenia a predmety čo najlepšie slúžili potrebám a najmä komplexnému rozvoju detí. Estetická, podnetovo bohatá trieda poskytuje mnoho príležitostí pre samostatné objavovanie, skúmanie na vyhľadávanie potrebných informácií, na prehĺbenú hru a variabilné činnosti. 
         Našim poslaním je odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom až po ich vstup do základnej školy v súlade s potrebami, možnosťami a schopnosťami ako i záujmami pozitívneho rozvoja každého dieťaťa zo zachovaním dvojúrovňového modelu predprimárneho vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. 
Smelo siahame k takým prostriedkom, ktoré deťom priblížia rôzne hodnoty, tradície minulosti, ktoré sú veku primerané citovej a rozumovej vyspelosti detí. Deti majú popri iných príležitosti sa oboznámiť týždenne s novou ľudovou piesňou, básňou, hrou, tvorbou a s umením – ľudová tradícia je špecifickým zameraním našej materskej školy. 
         Naše doterajšie skúsenosti a úspechy sú dôkazom toho, že programy, projekty, aktivity a podujatia, ktoré sme zaradili do výchovno-vzdelávacieho procesu, naše deti uspokojili, poskytli im radosť, istotu, pohodlie, sociálnu zručnosť a rozvoj telesných a duševných schopností.                                                  
                                                   Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Karolina  Flaškárová 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Óvodánk  a Petőfi Sándor Alapiskola szerves részeként működik Diószegen az Ábrahámi utcán, iskola mellett levő atipikus épületben. Az intézmény fenntartója: Diószeg Város Önkormányzata. Játékos tanulásunk, oktató-nevelési módszereink jellemzői gyermekszemélyiség- és tevékenységközpontúság a Lépésről Lépésre reformpedagógia hasznosítása,Hagyományápoló projektünk: „Régiónk néphagyományaival közös játékra lelni“ érvényesítése. Iskolarendszerünk tartalmi reformja változásokat hozott óvodánkban is. 2008 nyarán megszületett 2015-ben átdolgozott iskolai oktató programunk Táncolók Vidám Háza, amelyben az óvoda alapkövei közül kiemelkedik a beszéd, az ének, a mozgás, szociális, érzelmi, etikai vonatkozás. Mindezek, mint fontos fejlesztési területek jelen vannak táncjátékainkban. Legyen az néptánc, modern ritmikus tánc, zenés mozgásos és relaxációs gyakorlatok. Gyermekeink nagyon szeretik művelni és az óvoda naponta ad erre lehetőséget.Az óvoda vegyes csoportjával szakképzett óvónők foglalkoznak Az étkezés szervezését az óvoda rendbentartását egy alkalmazott végzi. A csendes, vonzó, nyugodt környezet, tágas kertijátékokkal ellátott udvar sok élményszerzésre ad lehetőséget. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a meglévő helységek és berendezési tárgyak a lehető legjobban szolgálják a gyermek fejlődését.A tevékenységközpontú csoportszobák otthonosak, esztétikusak, derűs hangulatot árasztanak, amelyek az alkalmazottak egyéniségét és keze munkáját tükrözi. Kellemes színhatású textíliák, falikollázsok, játékok, eszközök veszik körül a gyerekeket. Bensőséges kuckók, sarkok, központok, galériák csábítják őket elmélyült játékra, változatos tevékenységre. 
Minden évben hangsúlyt fektetünk óvodánk küldetésére, kitűzött céljaink elérésére: 
-          az egységes iskolai rendszer elválaszthatatlan része az iskolai nevelést megelőző nevelő-oktató tevékenység az óvodában, amely a családi nevelés kiegészítője. 
-          szakszerű nevelő-oktató programok nyújtása az óvodáskorú gyerekeknek az alapiskolába való belépésükig, szükségleteik, lehetőségeik,készségeik, érdeklődésük egybehangolásával, minden gyermek kulcsfontosságú kompetenciáinak fejlesztésének elérésével. 
-          a legmodernebb elméletek eredményeire támaszkodva érvényesítjük a Lépésről Lépésre módszertan megfelelő elemeit. 
-          a ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló népszokások értékeit, kincseit megőrizze a jövő számára. Óvodánk ezen a területen is megteszi az első helyes lépéseket 
-          a szülő és óvoda szoros együttműködése.            
A sokoldalú nevelő-oktató munkánk eddigi tapasztalatai, sikerei azt bizonyítják, hogy programjaink, aktivitásaink gyermekeinket elégedetté teszik, örömet, biztonságérzetet, kényelmet, szociális ösztönzést nyújtanak. 
  
                                                Flaškár Karolina az Óvodáért felelős igazgatóhelyettes. 
 
 
  
  
  
  
  
Školský vzdelávací program :  
Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidám Háza 
2. Úvod 
  ...žiadne zrkadlo ti neukáže takú pravdu 
                                                                                     ako detské oči, ktoré sú vstupnou bránou 
                                                                                     do tej najčistejšej duše... 
  
Školský vzdelávací program „Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidámság Háza“ je vydaný pre Materskú školu v rámci organizačnej zložky Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským v Sládkovičove. Je základným dokumentom materskej školy,pomocou ktorého dieťa získa predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program umožní posilniť autonómiu našej školy a vytvorí priestor na uskutočnenie výchovy a vzdelávania zároveň podľa nášho špecifického zamerania školy: ,, Ľudovou tradíciou nájsť spoločnú hru – Néphagyományokkal közös játékra lelni ´´ , ako i potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných. V súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa  Zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a so Štátnym vzdelávacím programom ISCED-0 vymedzuje vlastné konkrétne ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole korešpondovaním všeobecného poslania materskej školy ako inštitúcie so zachovaním dvojúrovňového modelu predprimárneho vzdelávania. 
Štátny vzdelávací program vo forme základných požiadaviek vyjadruje nevyhnutný štandard poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine, ktorý je záväzný pre všetky materské školy bez ohľadu na ich konkrétnu profiláciu. Vytvára predpoklady na autonómne plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania na úrovni konkrétnych materských škôl a pri každodennej práci učiteliek.  Štát prostredníctvom tohto dokumentu garantuje kvalitu inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania.  
Školský vzdelávací program sa okrem formálnych náležitostí sústreďuje najmä na:  
- vymedzenie zamerania školy a cieľov výchovy a vzdelávania v tejto škole,  
- východiská konkrétneho plánovania a evaluácie pedagogickej práce,  
- materiálno-technické a priestorové podmienky zohľadňujúce potreby konkrétnych detí navštevujúcich materskú školu.  
Obsah vzdelávania sa na základe rámcového rozvrhnutia vzdelávacích oblastí konkretizuje priamo v školskom vzdelávacom programe, ako aj v interných plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy.  
Východiská a zásady pri tvorbe ŠVP: Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidám Háza 
-          Štátny vzdelávací program/2008/ Štátny vzdelávací program/2016/ 
-          Vlastné edukačné ciele V a V 
-          Detské prekoncepty vo všetkých edukačných oblastiach, ďalšie podmienky 
-          Vlastné zameranie materskej školy 
-          Správy, analýzy VVP 
-          Správa komplexnej ŠŠ inšpekcie 
-          Platné legislatíva, najmä Zákon o výchove a vzdelávaní (účinnosťou 1.septembra 2008), Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na nasledujúci školsky rok,  
-          Internetové stránky: www.minedu.sk rubrika aktuálne témy, www.statpedu.sk, www.siov.sk , aktuálne linky a iné. 
-          O tvorbe a vzniku názvu ŠVP 
Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidám Háza vznikol z jednoduchého dôvodu. Detičky veľmi radi tancujú, čo materská škola plne umožňuje a potrebuje a podporuje, najmä ľudové tance, hry, pohybové hry so spevom a kruhové hry. Pri našej materskej škole pôsobí už viac rokov folklórny súbor, Púčik – Bimbócska´´, ktorý často reprezentuje našu školu pred širokou verejnosťou. Detí aktivizuje k tancu aj moderná hudba, preto často a veľmi radi vystupujú ako mažoretky, roztlieskavačky, moderné, rytmické tance zo stuhami, loptami.    
  
3.Princípy školského vzdelávacieho programu: 
Výchova a vzdelávanie je založená na princípoch 
-          Bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením školskej dochádzky, 
-          Rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za jeho vzdelávanie,  
-          Zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja, 
-          Prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etickými skupinami a náboženskej tolerancie,    
-          Kontroly a hodnotenia výchovy a vzdelávania a kvality VV-sústavy, 
-          Vyváženého rozvoja všetkých stránok kompetencii osobnosti dieťaťa, 
-          Posilnenia výchovnej stránky VVP, zameraním na rozvoj citov, emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, 
-          Dotváranie základného učiva vzdelávacích štandardov podľa regionálnych a lokálnych podmienok, 
-          Vypracovanie na základe kontinuálneho prístupu, 
-          Podporovanie komplexného a integrovaného prístupu k vzdelávaniu pomocou vzdelávacích oblastí a podoblastí a nových aktivizujúcich metód projektového vyučovania, 
-          Umožnenia vzdelávania detí so špeciálnymi VV potrebami, zabezpečenie podmienok inkluzívneho vzdelávania, 
-          Tvorby priaznivej sociálno-emocionálnej  klímy MŠ a jej celkovej kultúry s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou s dôležitým pozitívnym emocionálnym prežívaním dieťaťa, 
-          Uplatnenia autoevalvácie – sebahodnotenia a evalvácie – hodnotenia, 
-          Uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania: 
-právo na V a V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Listinou ľud., 
-právo na rozvoj vlastnej individuality, 
- právo na celostný rozvoj osobnosti. 
  
4. Ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole 
  
V súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou. ISCED 0 naša materská škola  od š. r. 2008/2009, bude poskytovať predprimárne vzdelávanie podľa vlastného ŠkVP  Veselý dom tanečníkov - Táncolók  Vidám Háza, ktorý bol úplne  prepracovaný a revidovaný k septembru 2017 nakoľko vstúpil do platnosti nový Štátny vzdelávací programod 1. septembra  2016, schválený MŠ V V a Š SR dňa 6. júla 2016, vypracovaný Štátnym pedagogickým ústavom.Učebné osnovy a edukačné stratégie sme zvolili tak, aby umožnili diferencovať požiadavky na deti  a uplatniť všetky formy organizácie denného poriadku  v našej heterogénnej triede: individuálnu, skupinovú frontálnu alebo kombinovanú, a vo všetkých organizačných formách v závislosti od cieľov a obsahu V a V , rešpektujúc pritom rozvojové možnosti a schopnosti detí a špecifiká učenia sa detí predškolského veku. Cieľom preprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.   Výchova a vzdelávanie dieťaťa v materskej škole predstavuje doplnok jeho rodinnej výchovy aj v dobe uplatňovania humanizácie a demokratizácie výchovy a vzdelávania . Našim poslaním teda bude odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania podľa Školského vzdelávacieho programu „Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidámság Háza“ deťom až po ich vstup do základnej školy v súlade s potrebami, možnosťami a schopnosťami – kompetenciami ako i záujmami pozitívneho rozvoja dieťaťa. Naša materská škola zintenzívni spoluprácu s rodičmi, obcou a médiami s cieľom formovania spoločenského vedomia v duchu prospešnosti inštitucionálnej  predškolskej výchovy a vzdelávania  jej významu pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.  Čo naša materská škola poskytuje: 
  • odbornú výchovu a vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu
  • podnetné a flexibilné podmienky pre každodennú hru, zážitkové, problémové, kooperatívne učenie hrou, ktorá je do istej miery školou, v ktorej sa dieťa učí abecede života a v ktorej sa zdokonaľujú citové, sociálne, poznávacie procesy, priateľské nažívanie v kolektíve, vo výchovnom spoločenstve
o   alternatívu: moderný, inovačný trend – rôzne, vhodné prvky metodiky Krok za krokom 
o   poznatky z pedagogického výskumu, z ktorých filozofia nášho programu vychádza a zo    skúseností pedagogickej obce domácej aj zahraničnej literatúry /Kostrub, Miňová, Guziová, Pajdlhauserová, Zelina, Bloom, Krathwohl, Simpson, Vygotskij.../ 
o   projekt: „Ľudovou tradíciou nájsť spoločnú hru“ na posilnenie úcty k rodičom ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám domova k štátnemu a materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre – špeciálne zameranie našej materskej školy,  
o   neustálu snahu pracovného kolektívu o to, aby v našej materskej škole vládla radosť, uspokojenie a pohoda. 
Bohatým stimulačným prostredím a premysleným pedagogickým pôsobením sa bude plniťpedagogická funkcia, odhaľovaním, korigovaním, odstraňovaním prípadných porúch mentálneho, fyzického rozvoja dieťaťa diagnostická funkcia poskytovaním odborno-metodickej pomoci rodičom pri výchove a vzdelávaní v našej  poradenská funkcia materskej školy. 
Naša materská škola operuje s rozmanitými druhmi cieľov, treba ich chápať komplexne. 
Všeobecný cieľ výchovy a vzdelávania smeruje k ideálu V a V (Miléneum 2002): mal by byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý), zodpovedný (v konaní k sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. 
DLHODOBÉ ciele:utváranie identity,  rozširovanie autonómie, rozvíjanie a skvalitňovanie elementárnych základov kompetencií 
EDUKAČNÉ A ROZVOJOVÉ ciele: (jednotlivé rozvojové dimenzie, oblasti edukačnej skúsenosti) 
        vzdelávacie ciele – kognitívne ciele 
        výchovné ciele – sociálno-afektívne, postojové 
        výcvikové ciele – psychomotorické ciele 
  
Rozvojové ciele sú v Plánoch VVČ uvádzané ako VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ ciele /konkretizované,operacionalizované/. 
Konkrétne ciele inštitucionálnej výchovy a vzdelávania v Školskom vzdelávacom programe „Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidám Háza“ : 
  
-          napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, 
-          uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie /na materskú a základnú školu/, 
-          podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 
-          rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 
-          prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické rodinné zázemie dieťaťa, učiteľ rešpektuje špecifiká rodiny, je taktný, diskrétny ku všetkým bez ohľadu na ich rasovú, náboženskú či národnostnú príslušnosť, rešpektuje, že právo na šťastné detstvo má každé dieťa, 
-          posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu k štátnemu a materinskemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre, 
-          získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám, 
-          pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,  
-          naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,  
-          naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba preimeranú zodpovednosť, 
-          naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie, 
-          naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 
-          skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky, 
-          uplatňovať vhodné prvky metodickej príručky Krok za krokom a Postmoderny, 
-          v zameraní našej MŠ pokračovať v plnení úloch regionálnej výchovy s dôrazom na pestovanie ľudových tradícií nášho regiónu, podporovať projekt Ľudovou tradíciou..., 
-          spolupracovať so ŠPP, PPP, logopédom..., 
-          skvalitniť grafomotorickú a predčitatelskú zručnosť, 
-          rozvíjať komunikatívne zručnosti detí v štátnom i materinskom jazyku, VVP uskutočňovať v maďarskom jazyku a JPSJ uskutočňovať denne v prirodzených situáciach integrovane v celom rozsahu VVP, 
-          plniť elementárne úlohy enviromentálnej výchovy, 
-          skvalitňovať proces realizácie pohybových a tanečných aktivít, 
-          spolupracovať s Radou školy pri ZŠ SP s MŠ s vvjm, so ZŠ a inými..., 
-          formovať elementárne základy kľúčových kompetencií detí cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre ďalšie vzdelávanie, 
-          rozvíjať kompetencie:  
-          EDUKAČNÝ PROCES USKUTOČŇOVAŤ PODĽA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU „VESELÝ DOM TANEČNÍKOV  
  
  
Ciele a organizačné podmienky výchovy a vzdelávania 
Zapracované odporúčania z POP MŠ SR na školský rok 2016/2017 vo vlastnej koncepcií, orientácií školy, v konkrétnych hlavných , všeobecných  a špeciálnych cieľoch v ŠkVP 
„Veselý dom tanečníkov“ 
Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah  aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť  v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku. Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole. Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód  a prostriedkov učenia  sa detí. Zachovať hravý charakter a rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú  po pedagogicko-psychologickej stránke  rovnocenné. /viď. nizšie: Plán organizačného usporiadania denných činností:/ 
Termín: úloha stála. Zodpovednosť PK, Zastupkyňa riad. 
  
  
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským  
v Sládkovičove 
Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda 
925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 425   tel.: 031/784 26 12 
MATERSKÁ ŠKOLA 
Abrahámska ulica Sládkovičovo 
Plán organizačného usporiadania denných činností so zameraním na individuálnu, skupinovú a kolektívnu edukačnú aktivitu 
TRIEDA – VEKOVÁ KATEGÓRIA 
2-3-4-5-6 ROČ.DETÍ 
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie 
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 
Komunikácia v štátnom jazyku-intenzívna jazyková príprava v jazyku slovenskom 
Pobyt vonku 
Obed a odpočinok 
Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity 
Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí 
Činnosti zabezpečujúce životosprávu: hygiena stolovanie, stravovanie: 
8,45 – desiata; 11,45 – obed; 14,45 – olovrant  
Plánovanie prebieha dvojtýždenne v oblastiach rozvoja /kognitívna, socio-emocionálna, percepcno-motorická/ v obsahových /na rozvíjanie elementárnych kľúčových kompetencii/ a výkonových štandardoch /špecifických-konkrétnych a opracinalizovaných, ktoré má dieťa na konci predškolského veku dosiahnuť pre získanie preprimárneho vzdelania. 
  
  
  
Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Podrobnosti o organizácii materskej školy v období školských prázdnin rozpracovávame v školskom poriadku s dôrazom na to, že prevádzka materskej školy sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Pri prerušovaní prevádzky materskej školy z iných dôvodov rešpektujeme oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Riaditeľka školy 
Kontrolnú činnosť zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií detí a na sebahodnotiace procesy a na nové usporiadanie oblastí v cielených vzdelávacích aktivít 
Termín: úloha stála. Zodpovednosť PK, Zastupkyňa riad. 
Ľudské a detské práva:V ŠkVP je zapracovaná téma súvisiaca s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.  
Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie:  napomôcť deťom porozumieť iným kultúram. 
Termín: úloha stála. Zodpovednosť PK, Zastupkyňa riad. 
Dôsledne dodržiavať zásady psychohygieny pri realizácii zdravotných cvičení rešpektovaním pedagogických zásad, primeranosti a postupnosti. Podnecovať detí do pohybovej aktivity.Pravidelnou realizáciou pobytu vonku /bezdôvodne nebudeme skracovať dĺžku pobytu vonku/ utvárať pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity detí. V dennom poriadku máme stanovený čas len činnostiam zabezpečujúcim životosprávu /zdravý životný štýl/. V spolupráci s rodinou vytvárať podmienky na športové aktivity. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie zameranú najmä na vytváranie správnych postojov a správania detí k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Termín: úloha stála. Zodpovednosť: PK 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania. Podporovať aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viesť deti k sebarealizácii a sebaprezentácii avzájomnému hodnoteniu. Rozvíjať kľúčové kompetencie detí cieľavedomým uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku uplatňovaním špecifických metód /primerané formy kritického a tvorivého myslenia/: aktívne počúvanie s porozumením  /čítanie rozprávok, príbehov s detským hrdinom , veršov a pod/, pri overovaní porozumenia vypočutého využívať metódy tvorivej dramatiky. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy. /viď. Plán rozvíjania grafomotorickej zručnosti/. Rozvíjať komunikačné kompetencie.  Pre osvojovanie základov štátneho jazyka  uskutočňovať denne komunikáciu v štátnom jazyku v prirodzených situáciách integrovane v celom rozsahu VVP uplatňovaním primeraného komunikatívneho princípu podľa metodického listu na“ Osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom  národnostných menšín“ ako i s využitím detskej literatúry a časopisov. Podporovať aktívnu komunikáciu detí v spisovnej slovenčine uplatňovaníminovatívnychučebných postupov, dvojjazyčnou (bilingválnou) priebežnoukomunikáciou (integrovane, vovšetkých organizačných formách, prepájanímmaterinského a štátneho jazyka), Pri osvojovaní štátneho jazyka postupovať v súlade s Metodickým listomna osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykomnárodnostných menšín, ktorý je zverejnený na www.statpedu.sk 
Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí. Logopedickú starostlivosť realizovať v dopoludňajších hodinách, nakoľko nie je krúžková činnosť.Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti  prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií. 
                                                           Termín: úloha stála. Zodpovednosť: PK 
Podporovať rozvoj dieťaťa v poznávaní a v socializácií prostredníctvom hry a hrovej činnosti, rešpektovať úroveň individuálneho rozvoja  každého dieťaťa a zabezpečiť optimálne podmienky na hru, dbať na účelovosť prostredia, v ktorom má dieťa možnosť  realizovať sa a byť aktívnym. Využívať  edukačné metódy s využitím informačných a komunikačných technológií /IKT/ a bezpečne používať internet.Termín: úloha stála. Zodpovednosť: PK 
Spolupracovať so základnými školami a so školskými zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a logopédmi. Podporovať pravidelnú dochádzku do MŠ detí s OPŠD, zo SZP,  individuálnym prístupom zvyšovať  úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole. V spolupráci so zriaďovateľom rozširovať kapacitné podmienky MŠ.  Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole. 
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov. Obnovovať, zdokonaľovať rozširovať a dopĺňať  profesijne kompetencie učiteliek účasťou na kontinuálnom vzdelávaní realizovanom prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov realizovaných v rámci národného projektu „Vzdelávanie    pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť obsahovej reformy vzdelávania“. 
Termín:úloha stála. Zodpovednosť: Riaditeľ školy, PK. 
  
  
 V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/. Metodické odporúčania pre vypracovanie ŠkVP, k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti a k zmenám, ktoré nastali v obsahu vzdelávania sú dostupné na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.  
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva v posledný deň školského vyučovania s dátumom 30. jún 2017. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
 Pri prijímaní detí do materskej školy je potrebné postupovať v súlade s informatívnym materiálom dostupným na: http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/. 4. Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky sa považuje za dieťa so ŠVVP len vtedy, ak mu príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovalo ŠVVP. Odporúča sa zvyšovať úroveň pripravenosti detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky na primárne vzdelávanie v základnej škole individuálnym prístupom k deťom s využitím metodického materiálu Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách, ktorý je dostupný na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať najnovšie poznatky z psychodidaktiky a pedagogiky.  
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať formou hier. Uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, nevytvárať izolované vzdelávacie aktivity a neuplatňovať školský spôsob vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku. Pri rozvíjaní kritického a tvorivého myslenia rešpektovať vývinové špecifiká detí predškolského veku.  
Dramatickú hru chápať ako komplex edukačných činností smerujúcich k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti detí.  
Podnecovať deti k tvorivému sebavyjadreniu prostredníctvom rolových hier a výtvarných činností stimulujúcich schopnosť prejaviť emócie a city s dôrazom na subjektívne prežívanie. Vo výtvarných činnostiach dodržiavať postupnosť. Systematickými krokmi zlepšovať grafomotorické zručnosti detí s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu sedenia počas činnosti.  
Podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku, ktorého realizáciu nie je možné bezdôvodne vynechávať. Pri realizácii telesných cvičení je dôležité dbať na správnu techniku vykonania jednotlivých cvičení. Upevňovať zdravie detí prostredníctvom otužovania.  
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať možnosti získavania reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami.  
Digitálne technológie využívať ako didaktické pomôcky s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí predškolského veku.  
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať ľahko ovládateľné nástroje Orffovho inštrumentára, detské hudobné nástroje a hudobný nástroj.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: PK 
  
Rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a v materinskom jazyku dieťaťa, patriaceho k národnostnej menšine.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
  
Individuálna logopedická starostlivosť vykonávaná logopédom (poskytovaná nielen deťom, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky), ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nepovažuje za krúžkovú činnosť. Môže sa v materskej škole realizovať aj v dopoludňajších hodinách.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: PK. 
  
V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o:  
a) prijímaní dieťaťa do materskej školy,  
b) zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,  
c) prerušení alebo obmedzení dochádzky dieťaťa,  
d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,  
e) preberaní detí z materskej školy,  
f) o organizácii a prevádzke v čase školských prázdnin.  
V prípade akýchkoľvek zmien aktualizovať školský poriadok a po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade, oboznámiť s ním zákonných zástupcov detí.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
  
Vytvárať podmienky na predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacít aj v zadaptovaných priestoroch v spolupráci so zriaďovateľmi; využívať možnosti existujúcich foriem výchovy a vzdelávania.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Riad. školy 
  
 Zabezpečovať krúžkovú činnosť najmä internými učiteľmi materskej školy v súlade so ŠkVP len v popoludňajších hodinách po odpočinku, ktorý musí trvať minimálne 30 minút. Optimálny čas začiatku krúžkovej činnosti je po 15,00 hodine, aby krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a aktivity realizované v súlade so ŠVP.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
Zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami; dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
Využívať príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v súlade so zákonom.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Riad. školy 
Nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), zapájať sa do medzinárodných projektov v oblasti predprimárneho vzdelávania.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
  
Podporovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým je 4. november, rôznymi aktivitami, činnosťami pre deti, zákonných zástupcov a širokú verejnosť na podporu významu, poslania a opodstatnenia materských škôl.  
Termín: úloha stála. Zodpovednosť: Zást. riad. 
  
  
Poznámka: 
MŠVVaŠ SRschválilo dňa 10.marca 2015 inovovaný Štátny vzdelávací programpre predprimárne vzdelávanie vmaterských školách pod číslom 20158341/12225:110A0.V školskomroku 2015/2016 sa bude realizovať pilotná fáza zavedenia InovovanéhoŠtátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vmaterských školáchdopraxe materských škôl. Materské školy, ktoré sa neprihlásiado realizácie pilotnej fázy,budú predprimárne vzdelávanie realizovať i naďalej podľa školských vzdelávacíchprogramov, v ktorých majú vypracované učebné osnovy minimálne vrozsahu vzdelávacíchštandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –predprimárne vzdelávanie. 
  
  
5.Stupeň vzdelania podľa Profilu absolventa predškolského vzdelávania– vzdelanostného modelu absolventa predprimárného stupňa podľa ŠkVP ,, Veselý dom tanečníkov´´ 
  
Stupeň vzdelania 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.  
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávaní dokladu o získanom vzdelávaní  Po absolvovaní školského vzdelávacieho programu – Veselý dom tanečníkov, zároveň po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu – odboru vzdelávania v MŠ získa dieťa predprimárne vzdelávanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárnho vzdelania, ktoré môže vydávať naša MŠ, lebo je zaradená do siete škôl. ( Z596/2003 Z.z.), (Z o výchove a vzdelávanií – 2008 § 16)Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania vydávame v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.  
  
Profil absolventa materskej školy 
Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti. Miera štandardizácie výkonov napĺňajúcich dimenzie školskej spôsobilosti je konkretizovaná v časti Vzdelávacie štandardyv štátnom vzdelávacom programe ako i v školskom vzdelávacom programe. 
Ciele a vzdelávací obsah materskej školy sú v tomto vzdelávacom programe vyjadrené v jednotlivých vzdelávacích oblastiach tak, že sú kompatibilné so základnými požiadavkami na kombináciu vedomostí, zručností a postojov vyjadrenú v koncepte tzv. kľúčových kompetencií v Odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES). Podľa tohto odporúčania sú to tie kľúčové kompetencie, ktoré potrebujú všetci jednotlivci na osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské začlenenie a zamestnanosť. Dimenzie školskej spôsobilosti v našomnárodnom kontexte tradične vyjadrujú aj obsahujú základné aspekty kľúčových kompetencií, samozrejme pri zohľadnení špecifík predškolského vzdelávania.  
Absolvent predprimárneho vzdelávania v našej materskej školy má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k propedeutike /základom/ kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  
Absolvent predprimárného vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti.  
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií /spôsobilosti/ dieťaťa/ .Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy:  
1)      komunikačných kompetencií  
2)      matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,  
3)      digitálnych kompetencií,  
4)      kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,  
5)      sociálnych a personálnych kompetencií,  
6)      občianskych kompetencií,  
7)      pracovných kompetencií.  
Pomocou podoblasti / prierezovej témy/: multikultúrnej výchovy / vlastné zameranie ,, Ľudovou tradíciou nájsť spoločnú hru,,/ novými progressívnymi metódami, netradičnými edukačnými aktivitami, hrovými prostriedkami získa absolvent rôzne hodnoty, tradície minulosti, regionálne informácie o svete a okolí v rámci Európskej Únie o iných kultúrach a subkultúrach, ale najmä o živote a práci svojich blízkych v súčasnosti a v minulosti správnym utváraním jeho národného povedomia. 
Absolvent získa dobrý vzťah ku škole a učeniu aj podľa moderného inovačného trendu, reformnej pedagogiky a metodiky Krok za krokom.