obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
   a - Dokumenty
     s Správa o VVČ MŠ
     s Školský vzdelávací program
     s A tanév értékelése
     s Školský poriadok
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Základná škola S materskou školou Sándora petŐfiho s vyučovacím jazykom maďarským 
  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2016/2017 v Materskej škole s výchovným jazykom maďarským v Sládkovičove 
 
          Výchova a vzdelávanie dieťaťa v našej MŠ sa uskutočňovala a boli vytvorené vlastné učebné osnovy podľa Školského vzdelávacieho programu 2016 „Veselý dom tanečníkov – Táncolók Vidám Háza“ v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona 245/2008  v znení zmien a doplnkov,  podľa platných legislatív a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016a Metodickým  materiálom k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách: Adaptácie výkonových štandardov, vydaným Štátnym pedagogickým ústavom v roku 2016. 
Školský vzdelávací program je prepojený s koncepčnými zámermi školy, ktorý sme zrealizovali v tomto školskom roku úspešne na požadovanej úrovni pomocou vhodných metód a foriem výchovno-vzdelávacej práce.  Z odborného a profesionálneho hľadiska je vhodne spracovaný a v prípade zmien a  požiadaviek revidovaný alebo prepracovaný Výchova dieťaťa v materskej škole predstavuje doplnok jeho rodinnej výchovy aj v dobe uplatňovania humanizácie a demokratizácie výchovy ako i prehĺbenia vlasteneckej výchovy. Našim poslaním  bolo odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom až po ich vstup do základnej školy v súlade s potrebami, možnosťami a schopnosťami ako i záujmami pozitívneho rozvoja každého dieťaťa. Plnením všeobecných a špecifických cieľov  predprimárneho vzdelávania sa nám podarilo dosiahnuť optimálnu, sociálno-emocionálnu, percepčno-motorickú a kognitívnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Výkonové štandardy, špecifické ciele, operacionalizované výchovno-vzdelávacie ciele boli zohľadnené pre jednotlivé vekové kategórie. Zabezpečili sme pružné usporiadanie činnosti v dennom poriadku pre pokojný, bezpečný, zmysluplný, aktívny, tvorivý pobyt dieťaťa v materskej škole: hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačná aktivita, /rámcovo stanoveným časom /odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu: osobná hygiena, stravovanie, /pevne stanoveným časom/. Každá organizačná forma denného poriadku bola zameraná na integrované realizovanie tematických okruhov, vzdelávacích oblastí a štandardov nášho ŠkVP, teda na plnenie  učebných osnôv. V pedagogickom prístupe sme sa orientovali na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa s cieľom podnecovať ho k aktivite, autonómii, sebahodnoteniu, tvorivosti – flexibilite, zodpovednosti, kritickému mysleniu ako i cieľavedomému, vytrvalému, kooperatívnemu riešeniu problémov v centrách aktivít. Vo výchovnom spoločenstve triedy nesmela chýbať starostlivosť, komunikácia, vzťahy k sebe i druhým. Našim cieľom bolo hľadať a rozvíjať v deťoch kladné vlastnosti, prosociálne správanie , zdôrazňovať výnimočnosť každého jednotlivca a každodenným pôsobením vytvárať kladný vzťah detí k ľuďom, prírode, okoliu a k životu vôbec. Nakoľko vyučovací jazyk je maďarský „komunikáciu detí v štátnom jazyku“ sme tiež zapracovali do učebných osnov, ktorú sme uskutočnili v prirodzených situáciách integrovane v celom rozsahu VVP vo všetkých vekových kategóriách. Našim kritériom hodnotenia splnenia učebných osnov bolo čo má, čo by malo vedieť, čo by mohlo dieťa vedieť, poznať, chápať a byť spôsobilé samé, vo dvojici, v skupine  urobiť. V tom sme používali metódy: motivačné, expozičné, fixačné, kontrolné. Naša materská škola zintenzívnila spoluprácu s rodičmi, obcou a médiami s cieľom formovania spoločenského vedomia v období pokračovania školskej reformy v duchu prospešnosti predprimárneho vzdelávania a jeho  významu pre rozvoj všetkých kompetencií detí – ako komplexný rozvoj jeho osobnosti.
 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MATERSKEJ ŠKOLY 
Názov organizácie:
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským
Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda
925 21  Sládkovičovo, Fučíkova 426, tel: 031 784 26 12
                                                                   031 784 24 89
Riaditeľ organizácie:
Mgr. Mária Halásová
Zástupca riaditeľa pre MŠ:
Karolina Flaškárová
Organizácia uplatňovala zákon 211 o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Organizačná oblasť mateRskej školy: 
stupeň vzdelania, dľžka dochádzky a formy výchovy a vzdelania, učebné zdroje,vyučovací jazyk,spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, charakteristika materskej školy, personálne zabezpečenie 
Dôsledne a zodpovedne sme plnili úlohy vyplývajúce zo základných legislatívnych noriem, základných dokumentov, uznesení porád a iných aktualít. Boli nám nápomocné mnohé odborné literatúry, metodické príručky, odborné časopisy, semináre a školenia a v neposlednom rade kontinuálne vzdelávania. Plne sme rešpektovali Zákon č.245 o výchove a vzdelávaní s účinnosťou 1. septembra 2008 a iné legislatívne a učebné zdroje. 
Vo všetkých vekových kategóriách sa dosahovali ciele výchovy a vzdelávania podľa ŠVP a  ŠkVP Veselý dom tanečníkov.  
Vyučovací jazyk, v ktorom sa realizovala výchova a vzdelávanie bol maďarský, ktorý sa dopĺňal s komunikáciou v štátnom jazyku.
Spôsob a podmienky ukončovania predprimárneho vzdelávania: Počet zaradených detí do MŠ bolo 24.
Do základnej školy v septembri 2017 nastúpi 8 deti, ktoré získali predprimárne vzdelanie absolvovaním posledného ročníka ŠkVP odboru vzdelávania v materskej škole, t.j. získali stupeň vzdelania/ profil absolventa predprimárneho vzdelania: dosiahli elementárne základy kľúčových kompetencií. Naša materská škola vydala 8 osvedčení o absolvovaní PV, o ktorých vedie evidenciu.
V triedach pôsobili 2 kvalifikované učiteľky: Tünde Pappová a Karolina Flaškárová.
Materská škola bola jedno-triedna, vekovo heterogénna.  Poskytovala niekoľkoročnú dochádzku /ako dĺžku/, predprimárne vzdelávanie formou celodenného a poldenného  vzdelávania deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti, ktoré mali v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku nemali vytvorenú samostatnú triedu.
Charakteristika materskej školy:  Materská škola naďalej bola umiestnená v prízemnej budove, ktorá je majetkom mesta. Prevádzka MŠ v pracovných dňoch bola od 6:30 do 16:00 hod, ktorá bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená s zriaďovateľom – Mesto Sládkovičovo.
Personálne obsadenie:
Zriaďovateľ na našu MŠ ustanovil dve učiteľky a jednu pomocnú kuchárku / upratovačku.
Konzultačné hodiny sa uskutočňovali každú stredu od 10:00 do 11:30 hod. V čase letných  prázdnin prevádzka bola so súhlasom všetkých rodičov pozastavená a pokračovala od 1. septembra 2017 .V odstávke sa vykonávali veľké upratovania a dezinfekcia priestorov celého interiéru materskej školy. Zamestnanci podľa plánu dovoleniek na rok 2017 čerpali dovolenku.   
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIA OBLASŤ / vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania , vlastné zameranie MŠ, učebné osnovy, edukačné    stratégie,rozvíjanie kľúčových kompetencií, vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí, edukačné princípy, hry a hrové aktivity, komunikácia v štátnom jazyku,  
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:   
Ciele výchovy a vzdelávania boli stanovené v súlade s cieľmi v Štátnom vzdelávacom programe a školskom zákone,  rozpracované na konkrétne podmienky, korešpondujú so všeobecným poslaním MŠ ako inštitúcie, sú vzájomne prepojené a reálne, zameranie materskej školy zodpovedá očakávaním a potrebám detí a ich rodičov, ako zákazníkov MŠ, dostatočne akceptujú všetky deti navštevujúce MŠ, aj deti so špeciálnymi VV-potrebami, nadané deti, deti s OŠD /počtom 1/.
Všeobecné i špecifické ciele/t. j. konkrétne, operacionalizované ciele/ sme denne nasmerovali k rozvoju základov elementárnych kľúčových kompetencií. /viď. prílohu: Získané kľúčové kompetencie dieťaťa na konci predprimárneho vzdelávania/.Vo všetkých vekových kategóriách sa dosahovali vlastné ciele výchovy a vzdelávania vytýčené v ŠkVP  podľa všeobecných cieľov ustanovených v ŠVP  a v školskom zákone /viď. prílohu:  Dosiahnuté výsledky v jednotlivých vekových kategóriách/.
Vlastné zameranie MŠ: Materská škola je zameraná na aplikovanie ľudových tradícií, ktoré dávajú širokú možnosť rozvíjania a stimulovania  všetkých oblastí edukačnej skúsenosti. Projekt“ Ľudovou tradíciou nájsť spoločnú hru“ je  popretkávaný s dvojtýždennými tematickými projektami /napr. Jeseň pani Bohatá, Moja vianočná kniha, Fašiangový karneval, Daj, Bože slnka, Ach, kraslice maľované, Veseľme sa pod májom a iné/.
Stručná charakteristika učebných osnôv: 
V zmysle § 7. ods. 4 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rešpektovaním edukačných princípov a celého obsahu pracovného materiálu ŠVP náš ŠkVP: „Veselý dom tanečníkov“ obsahuje učebné osnovy, ktoré sme vypracovali dvojjazyčne a podľa ktorých pracujeme cez celý školský rok. Ďalej pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali z poznania štúdií a charakteristík detského vývinu, z poznania dosiahnutej úrovne vývinu jednotlivých detí a špecifík učenia sa jednotlivých detí, z cieľov plánu práce materskej školy, z osobitostí zamerania a špecifík prostredia materskej školy. K septembru sú vždy aktualizované a  revidované a prispôsobené zmeneným reálnym podmienkam materskej školy (vekové zloženie detí v triede, edukačné, personálne, priestorové, materiálno-technické, bezpečnostné, hygienické, atď).   
Sú spracované formou dvojtýždenných tematických projektov počtom 23. Všetky projektové plánovania vyučovania obsahujú ešte ďalších podoblastí / denne máme dosahovať špec. ciele/ a na konci projektu spĺňať všeobecné ciele projektu.
Projektové plánovanie vyučovania nám umožňuje pružnosť – flexibilitu, príťažlivosť edukačnej činnosti, individuálny prístup a tempo detí. Každý projekt obsahuje:
  
Vzdeláv. oblasť,
podob
lasť*
Výkonové štandardy
/ Špeciálne ciele       
Operacion.VVC/ v cielených vzdelávacíchaktivitách     
Obsahové
štandardy
v cielených vzdelávacích aktivitách
Návrh
pred- a popoludňajších
CVA
 Pobyt vonku
 
 K v ŠJ
Evalvač né
otázky
 
Vzdelávacie štandardy majú zachovať dvojúrovňový model vzdelávania, čo znamená, že obsahové a výkonové štandardy nášho ŠkVP 2016 sú v plnom súlade s cieľami určené ďeťom v ŠVP. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach*:  
- Jazyk a komunikácia  
- Matematika a práca s informáciami  
- Človek a príroda  
- Človek a spoločnosť  
- Človek a svet práce  
- Umenie a kultúra  
- Zdravie a pohyb  
Tieto vzdelávacie oblasti obsahujú podoblasti. Vymedzenie obsahu vzdelávania v materskej škole v uvedených vzdelávacích oblastiach neznamená, že výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole sa nevyhnutne musia viazať výlučne na jednu z konkrétnych vzdelávacích oblastí. Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. Na úrovni plánovania obsahu vzdelávania v konkrétnych materských školách je možné vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí, či dokonca ich integrácia. 
Špecifické ciele sú formulované ako cieľové požiadavky pre vekovú kategóriu 5-6 ročných detí. V centre tvorby učebných osnov je dieťa, jeho záujem, potreba, možnosti a schopnosti.
V hrách a hrových aktivitách nechýbajú aktivizujúce metódy k zážitkovému problémovému učeniu ako i ďalšie edukačné stratégie na podporovanie formovania kľúčových kompetencií všetkých detí v našej vekovo heterogénnej  triede. Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania sa snažíme o zohľadnenie potreby celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjať všetky oblasti: psychomotorickú, kognitívnu, sociálnu, emocionálnu i morálnu. Všeobecné i špecifické ciele /t. j. konkrétne, operacionalizované/ denne sú nasmerované k rozvoju základov elementárnych kľúčových kompetencií, ktoré sú podrobne zapracované v učebných osnovách.
 V teoretickej príprave, plánovaní, naprogramovaní dňa uplatňujeme prvky alternatívneho prístupu výchovy formou metodiky Krok za krokom nadácie Škola dokorán.
Učebné osnovy sú spracované minimálne v rozsahu ustanovenom vzdelávacími štandardmi ŠVP, nie sú predimenzované, príliš rozsiahle, podrobné, jednotlivé obsahové celky , projekty na seba nadväzujú, tvoria spolu kompaktný celok, medzi jednotlivými obsahovými celkami, projektami  existujú vzájomné vzťahy, pri ich plnení sa uplatňujú vhodné formy organizácie  VVČ, trvanie projektov je primerané ich obsahu, rozšírená vzdelávacia ponuka rešpektuje podmienky MŠ a deti nepreťažuje, rešpektujú sa osobitosti učenia sa v predškolskom veku.
Stratégie pre plnenie učebných osnôv: Vyberali sme vhodné stratégie učenia a učenia sa, používali sme  primerané metódy také, ktoré rovnomerne rozvíjajú jednotlivé poznávacie procesy – vnímanie , pamäť , myslenie, reč, pozornosť, predstavy, fantáziu, prostredníctvom ktorých sa deťom sprostredkúvajú plnohodnotné informácie pútavou, citovo pôsobivou formou, ktoré umožňujú deťom podieľať sa na vlastnom osobnostnom rozvoji, ktoré deti nepreťažujú, prostredníctvom ktorých učiteľ efektívne dosahuje stanovené ciele.
 Rešpektovali sme osobné tempo detí, prihliadali sme na typ temperamentu a prevažujúci druh inteligencie detí.    
Silné stránky učebných osnôv:
      -    pomocou učebných osnôv učiteľka odborne kvalitne plánuje, projektuje, programuje,
-          učebné osnovy sú primerané, reálne a splniteľné, vedú detí k aktívnemu učeniu sa, k vytváraniu svojich vlastných malých projektov a tým k formovaniu ich kľúčových kompetencií,
-          ponúkajú širokú paletu HIER, HROVEJ ČINNOSTI A EDUKAČNYCH AKTIVÍT,
-          umožňujú uskutočniť zmeny, vybudovať nové centrá aktivít, prestavbu centier, doplnenie materiálov a pomôcok,
-          vytvárajú možnosť zážitkovému a problémovému učeniu,
-          zohľadňujú záujmy, potreby, možnosti a schopnosti detí,
-          umožňujú spoluprácu učiteliek, rodičov a ďalších socio-kultúrnych inštitúcií,
-          dávajú príležitosť  uplatňovať nové trendy, alternatívne prístupy, profiláciu MŠ,
-          pravidelným hodnotením kurikulárneho projektu v učebných osnovách sa zvyšuje kvalita a efektivita práce učiteliek,
-          dávajú možnosť deťom k sebahodnoteniu a sebaregulácii.
Edukačné stratégie, ktoré sme zvolili vo VVČ /metódy, zásady, formy/ podporovali aktivitu, tvorivosť, zručnosti, návyky, učenie sa detí, a hlavne rozvíjať kľúčové kompetencie detí.
Absolvent predprimárného vzdelania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti.  
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií /spôsobilosti/ dieťaťa/ .Zohľadňujúc základný rámec kľúčových kompetencií dieťa v materskej škole získava prvotné základy:  
1)      komunikačných kompetencií  
2)      matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky,  
3)      digitálnych kompetencií,  
4)      kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť,  
5)      sociálnych a personálnych kompetencií,  
6)      občianskych kompetencií,  
7)      pracovných kompetencií.  
Pri uplatňovaní cieľov predprimárneho vzdelávania  sme sa snažili o zohľadnenie potreby celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene  rozvíjať všetky oblasti- psychomotorickú, kognitívnu, sociálnu, emocionálnu i morálnu.
 
Plne sme rešpektovali edukačné princípy a celý obsah pracovného materiálu ŠVP.. Predškolskú edukáciu sme  realizovali podľa nášho ŠkVP pomocou vzdelávacích oblastí, tematických okruhov, obsahových a výkonových štandardov, konkretizovaných v špeciálnych cieľoch, edukačných aktivitách a iných organizačných formách, hrách a hrových aktivitách ako i pomocou aktivizujúcich metód k zážitkovému problémovému učeniu, projektového vyučovania, čo bolo dokumentované v dvojtýždennom tematickom projektovanom plánovaní edukačnej činnosti, z ktorej nechýbala komunikácia v štátnom jazyku. Komunikácia detí v štátnom jazyku sa uskutočňovala v prirodzených situáciách integrovane v celom rozsahu VVP vo všetkých vekových kategóriách. Deti majú dostatočné, ba niektoré vynikajúce úrovne poznania v tejto oblasti.
  
Ďalšie stratégie VVČ:  Uplatnili sme východiská humanistickej a demokratickej výchovy, v ktorých dieťa priamo, nezámerne, spontánne participovalo v edukcii a učiteľka – facilitátor nepriamo zámerne stimulovala dieťa, popri tom boli v partnerskom vzťahu.
V pedagogicko-didaktickom procese sme uplatňovali inovačné trendy, progresívne metódy ako praktická manipulácia, pokus a omyl, dedukcia, hrová abstrakcia, bádateľská a skúmateľská činnosť, pomocou ktorých sme rešpektovali nielen vekové zvláštnosti ale i individualitu dieťaťa.
 
PROJEKT, ZAPOJENOSŤ, PEDAGOGICKÁ TVORIVOSŤ UČITELIEK / vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov Pedagogická tvorivosť  učiteliek:  Regionálna výchova v našej MŠ umožnila uskutočniť rôzne aktivity, významné a pamätné dni umožnili učiteľkám posilniť v deťoch citový vzťah k rodine, blízkym ľuďom, okoliu, oboznámiť sa s ľudovými zvykmi a tradíciami nášho regiónu primerané k predškolskému veku.  V tejto oblasti boli obe učiteľky nadmerne aktívne a tvorivé.
Chod našej materskej školy kladne ovplyvnili učiteľky svojou nadšenou a húževnatou pracovitosťou a tak obohacovali rôzne aktivity: v rámci mnohých tvorivých dielni a dní otvorených dverí rôzne literárne, dramatické hry a vystúpenia popretkávané ľudovými prvkami, ľudové a moderné tance a hry, výtvarné a iné aktivity.
Každodenná výchovno-vzdelávacia práca, naše programy nám zabezpečili aktívnu a interaktívnu hru, činnosti a edukačné aktvity, získanie skúseností a hrové učenie sa dôrazom na rozvíjanie predčitateľských, grafomotorických, prírodných a matematických kompetencíí pomocou vhodných metód a aktuálnych životných situácií: 
V našej kronike v školskom roku 2016-2017 mohli byť zapísané tieto udalosti:
  
 • 21.septembra zasadalo Rodičovské združenie v prítomnosti našej p.riaditeľky, analyzovali sme Školský poriadok MŠ, ŠkVP, Vnútorný poriadok a rôzne opatrenia pre zabezpečenie prevádzky, zlepšenie podmienok pre pobyt detí v MŠ,
 • Október – december získanie finančných príspevkov z grantu. SZ. M. na učebné pomôcky,   3-ho koncertoval  Zsabka Attila,
 • V mesiaci október sme sa viac zamerali na jazykové cvičenia a pripravili sme pôdu na spoluprácu  s klinickým logopédom, ktorý k nám zavítal v  novembri. Boli sme nápomocné pre rodičov detí, ktoré sa mali zúčastňovať terapeutických  sedení v logopedickej ambulancii.
 • V predposledný týždeň 17. októbra naša jesenná tvorivá dielna dala možnosť deťom za prítomnosti ich  rodičov  pre spoločné vytvárania svetlíc, strašidiel, hellowenov, jesenných ikebán, výzdobných kompozícií z jesenných tekvíc a prírodnín, deťom boli priblížené jesenné regionálne zvyky /viď. fotodokumentáciu a Részletes tartalmi beszámoló/ Na túto akciu sme získali finančnú podporu ,
 • V  novembri - Celoslovenská konferencia pedagógov materských škôl,
 • 14. novembra k nám opäť zavítal ujo šašo,
 • V našej kronike sú prezentované články, ktoré sme dali uverejniť v časopise Terra,
 • 7. decembra k nám zavítal Mikuláš,
 • 12. december – vianočná tvorivá dielňa s orechovým, makovým a kakaovým  koláčom, skromnými pozdravmi a darčekmi, ktoré obsahovali tradície nášho regiónu,
 • 17. decembra – naše deti vystúpili s tančekom „Vianočné hviezdičky“na mestskom vianočnom koncerte,
 • Veľké deti viackrát navštívili divadelné predstavenia so žiakmi ZŠ,
 • Február – fašiangová tvorivá dielňa v materskej škole, aj v ZŠ,
 • 1. marca sme sa zúčastnili interaktívnej rozprávky Madarat tolláról, embert barátjáról
 • 17. marca pamätný deň 15. marec, 28. marec Deň učiteľov,
 • 6-7. apríla sa naše deti mohli zapísať do ZŠ,
 • 20.apríla vrámci Dňa Zeme sme sa boli oboznámiťs prácou technických služieb v našom meste,
 • Na prelome marca – jarná, veľkonočná tvorivá dielňa,
 • V tomto období  pomáhame rodičom  vyplniť  žiadostí o finanačnú pomoc na učebnice a pomôcky z Nadácie Bethlem Gábor: Szülőföldön magyarul,,
 • Od 24. apríla do 22. mája -  zápis do materskej školy. Ukázalo sa 5 záujemcov o našu MŠ,
 • Stavanie mája v našom meste 30. apríla: opäť sme sa zúčastnili s počtom 14 s najstaršími deťmi, naše vystúpenie sa páčilo verejnosti podnázvom „Štyry ročné obdobia”.
 • Pripravili sme deti do výtvarných súťaží: 10 ročník Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat / Brodanská: Tavaszi szél, Juhász: Szép a huszár, ha felül a lovára, Krommer: Hull a szilva a fáról, Farkašová:Lányok ülnek a toronyba/  20. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl  medzinárodnou účasťou: Svet okolo nás /Brodanská: Narodili sa kuriatká, Juhász: Môj vesmír,
 • Ďeň matiek 18. mája: vytvorili sme príležitosť na to, aby všetky deti mohli svoje najdrahšie mamičky zdraviť z veľkého javiska kultúrneho domu pod názvom „Nincs senki olyan szép”,
 • V máji obe učiteľky sa zapojili do kontinuálneho vzdelávania,
 • Naše deti zavítali do Rakúskeho lunaparku opäť 23. mája,
 • Literárnej prehliadky sa zúčastnili Ádám Krommer a Klaudia Farkašová,
 • MDD,
 • Na prijatí u primátora mesta sa zúčastnila Brodanská Sofia,
 • Rozlúčková slávnosť odchádzajúcich detí do základnej školy bola v tomto roku 19. júna, Škola zakúpila deťom taláre s klobúčikom. Táto rovnošata v budúcnosti každý školský rok bude slúžiť počas rozlúčkovej slávnosti odchádzajúcim deťom do základnej školy, Ďakujeme každým rodičom, ktorí neľutovali svoj vzácny voľný čas, ktorý venovali na podporu a pomoc našej materskej škole, našim deťom, radi by sme z nich najaktívnejších vymenovali: Krommerová, Slivková, atď,
 • Letná prevádzka bola zabezpečená podľa s rodičmi odsúhlaseného plánu
Plne sme rešpektovali a napomáhali plneniu Zápisného programu. Získali sme hodnotné zážitky zo spoločných podujatí so ZŠ (zápis detí do ZŠ, deň matiek, deň detí, atď).
       Karolina Flaškárová zástupkyňa pre MŠ, vykonávala od roku 2004 naďalej funkciu predsedu ZOOZ PšaV  pri našej škole, Bola iniciátorkou vystupovaní detí, reprezentovaní MŠ a tvorivých dielní aj s rodičmi. Tünde Pappová, členka Školskej rady, ako tiež iniciátorka rôznych podujatí vhodne spolupracovala a plnila povinnosti, s ktorými bola poverená.    
Flexibilita a kľúčové kompetencie učiteliek materskej školy umožnila uplatniť inovatívne vyučovacie metódy a výchovné postupy, v procese plánovania a aplikácie VVČ kvalitne korešpondovali s cieľmi a s hodnotením.
Vypracovali nový Školský vzdelávací program podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 2016. 
Vlastný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne rozpracovaný v ročnom pláne školy.
Pedagogický kolektív flexibilne pristupoval k rôznym úlohám pripravovania kultúrnych a iných podujatí, nacvičovanie, príprava rôznych rekvizít, pomôcok, udržiavanie vlastného ľudového detského kroja. Všetky učiteľky dôsledne a zodpovedne plnili úlohy vyplývajúce z mimotriednej činnosti.
Výsledky a produkty tvorivých aktivít našich všetkých detí boli vystavené, tematicky vymieňané v objekte materskej školy, z ktorých sa spolu učiteľkami tešili aj deti s rodičmi.
Mali sme vytvorené podmienky zo strany vedenia organizácie na  zapojenie sa do kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov /viď plán.../.
 
OBLASŤ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI/ podmienky na zabezpečenie ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 
        Dodržané boli všetky predpisy, pravidlá platných legislatív. Problematika zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávania je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku, z ktorých sme vyplývajúce povinnosti plne plnili. 
SPOLUPRÁCA S RODIČMI, S RADOU ŠKOLY, SPONZORI 
 
        Snažili sme sa o harmonickú koordináciu pôsobenia obidvoch činiteľov na DIEŤA s využitím rôznych foriem spolupráce. Rada školy pri ZŠ SP  a MŠ s vjm sa snažila pomáhať našej škole.  Rodičovské združenie nám bolo nápomocné pri spoločných aktivitách . Sponzormi MŠ boli najmä rodičia detí.
V mikroklíme našej MŠ sme sa neustále usilovali o vytvorenie niečoho nového, netradičného, zaujímavého a tým upútať pozornosť detí, zároveň ich rodičov. Rodičia boli denno-denne vítaní v spolupráci a partnerstve s nami a s celou školou. Snažili sme sa vytvoriť také prostredie pre deti a dať im starostlivosť a výchovu, aby boli spokojné a šťastné a aby MŠ navštevovali s radosťou.
Vhodne sme spolupracovali so Základnou školou Sándora Petőfiho pri rôznych udalostiach usporiadaných najmä v rámci ZÁPISNÉHO PROGRAMU formou rôznych spoločných akcií.
 
OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA ŠKOLY/materiálno-technické a priestorové podmienky  materskej školy 
 
Pre zlepšenie podmienok interiéru a exteriéru sa neustále vykonávali úpravy materskej školy, odstraňovali sa nedostatky, ktoré boli zistené pomocou prevádzkovej komisie ale aj povinných odborných prehliadok a revízií. Dispozičné riešenie MŠ je vyhovujúce.
Okolie MŠ je vhodne upravené: chodník, záhrada so zariadeniami, vhodne udržiavaná trávnatá plocha, na ktorej sa pravidelne kosí.
Materská škola bola dostatočne vybavená s učebnými pomôckami, audiovizuálnou a počítačovou technikou a internetom. Jediný počítač bol v roku 2008 dodaný v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov je už zastaralý a opotrebovaný. Radi by sme uvítali interaktívnu tabuľu, alebo aspoň nový NB.
 
 
Správu vypracovala : Karolina Flaškárová zástupkyňa riad. pre MŠ
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web